Er is een Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 57568). Op basis van deze regeling verstrekt het rijk aan provincies een subsidie om veehouderijen aan te kopen voor zover vestigingen gelegen zijn binnen 10 km van een Natura 2000 gebied en met een depositie van tenminste 2 Mol. In totaal is 95 miljoen beschikbaar. Aankopen hebben betrekking op: het laten vervallen van productierecht, de verkrijging van bedrijfsmiddelen en bedrijfsgebouwen, de verkrijging van landbouwgrond, de sloop van bedrijfsgebouwen. Alles tegen marktwaarde. De provincie draagt er zorg voor dat, voorafgaand aan de aankoop, de activiteiten van de veehouderij op de vestiging zijn beëindigd en de meststoffen vanaf de vestiging zijn verwijderd, het productierecht dat benodigd is voor het houden van vee op de desbetreffende vestiging voor zover dat productierecht zonder beperking aan de veehouderij ter beschikking staat, is komen te vervallen en dat (al naar gelang de toepasselijke verplichtingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming) de omgevingsrechtelijke melding en vergunning en de vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor de vestiging worden ingetrokken of zodanig worden aangepast dat er niet langer veehouderijactiviteiten zijn toegestaan. De provincie zorgt ook voor een nieuwe bestemming ter plaatse. De provincie zorgt er ook voor dat in het kader van de aankoop wordt overeengekomen met de veehouderij dat deze “niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins”. Dit beroepsverbod heeft enige opschudding veroorzaakt.