Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Rentmeesterskantoor & Grondbeleid Adviesbureau, verzorgen samen een studiemiddag  Versnipperd grondgebruik 2.0

Doelgroep

De studiemiddag is bestemd voor rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-) notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies. Meer algemeen voor iedereen die is betrokken bij het toepassen van grondbeleidsinstrumenten: grondverwerving, voorkeursrecht, onteigenen, samenwerkingsovereenkomsten en kostenverhaal.

 

Versnipperd grondgebruik

Het door handelaren voor de agrarische waarde kopen van percelen agrarische grond, die vervolgens opknippen in kleine stukken en dan verkopen voor een te hoge niet-marktconforme prijs, wordt algemeen beschouwd als misleiding en oplichting en zorgt voor ernstige versnippering van grondeigendom en -gebruik. Het opknippen en doorverkopen aan consumenten vindt doorgaans plaats op basis van een samenstel van suggestieve en in samenhang beschouwd onjuiste uitingen, gericht op een mogelijk lucratieve (stedelijke) ontwikkeling.

Ook komt het steeds meer voor dat grondposities (grond met een verwachtingswaarde) op eenzelfde manier ook weer te duur worden doorverkocht, met als consequentie dat de eigenaren een lagere prijs krijgen dan zij hebben betaald, bij het verwerven zo nodig door te onteigenen van de grond voor een gebiedsontwikkeling. Maatschappelijk leidt dit tot extra (administratieve) lasten.

Deze studiemiddag ziet op dit steeds omvangrijker wordende en actuele onderwerp.
Het fenomeen wordt in beeld gebracht en de bijbehorende aandachtspunten en oplossingsrichtingen worden benoemd.

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de studiemiddag het digitale lesmateriaal.

Inleiders

 Jeroen Rheinfeldprof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld – Instituut voor Agrarisch Recht / Radboud Universiteit
Jeroen Rheinfeld is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht. . Tevens is Rheinfeld werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

P.S.A. (Peter) Overwater – Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV
Peter Overwater werkt als rentmeester en grondzakendeskundige.
Als rentmeester inzake beheer, bemiddeling en beleggen in agrarisch vastgoed (erfpacht).
Als grondzakendeskundige met het ontwikkelen en het (strategisch) omgaan met de grondbeleidsinstrumenten (planmatige verwerving, volledige schadeloosstelling, vestigen voorkeursrechten, sluiten samenwerkingsovereenkomsten, onteigening, plan- en nadeelcompensatie).

E. (Erik) Vlaming MSc MRICS RT REV – BaseValue
Erik Vlaming heeft een achtergrond op het snijvlak van ruimtelijke ordening en vastgoed. Als consultant bij Fakton ontwikkelde hij de financiële vastgoedskills. Sinds drie jaar is Erik werkzaam als consultant en taxateur bij BaseValue. In zijn dagelijks werk taxeert Erik veel grondposities, waarbij het zowel gaat om herontwikkelingslocaties als om uitleglocaties. Daarnaast is hij betrokken bij een aantal dossiers waar onteigening en exploitatieplanberekeningen een belangrijke rol spelen.

drs. G. (Gaby) de Groot – Het Financiële Dagblad
Gaby de Groot is data- en onderzoeksjournalist bij het FD en was betrokken bij diverse grote onderzoeksprojecten, zoals de Panama Papers en de Paradise Papers. Gespecialiseerd in vastgoedtransacties, trustkantoren en internationale fiscale constructies. Won diverse prijzen op het gebied van (financiële) onderzoeksjournalistiek.

 

E. (Erik) van Rein MA – Het Financiële Dagblad
Erik van Rein werd na studies politicologie en journalistiek redacteur financiële markten bij het FD. Hij schrijft over de financiële sector en beleggen, in het bijzonder over particulier vermogensbeheer, de fondsenindustrie en beleggingen buiten de beurs.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

13.00 – 13.15 uur Welkom / inleiding
mr. P.S.A. (Peter) Overwater 
13.15 – 14.00 uur Wat is de omvang van het probleem
drs. G. (Gaby) de Groot en E. (Erik) van Rein MA
·       Onderzoek van Het Financiële Dagblad; Grondspeculatie: de
versnippering van Nederland
·       Samenwerking met ESRI voor maken kaartmateriaal
·       Uitkomst onderzoek: aantal ha, investeerders/eigenaren, handelaren en hoeveel geld?
·       Invloed grondspeculatie op beleid gemeenten (uitkomsten
enquête)
14.00 – 14.45 uur Juridisch
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
·       Civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen van versnippering
·       Recente jurisprudentie
·       Taak en rol adviseur (in het bijzonder de notaris)
14.45 – 15.00 uur PAUZE
15.00 – 15.45 uur Waardering versnipperd eigendom
E. (Erik) Vlaming MSc MRICS RT REV
·       Verwachtingswaarde
·       Waarderingsmethoden ruwe bouwgrond
·       Bijzondere ongeschiktheid?
15.45 – 16.30 uur Praktijkvoorbeeld versnippering en gebiedsontwikkeling
mr. P.S.A. (Peter) Overwater
·       Kadastrale recherche
·       Opzet leveringsakten
·       (Administratieve) lasten bij voorkeursrecht en onteigenen
·       Zijn de extra kosten te verhalen op grondeigenaren?
·       
Bijzondere ongeschiktheid
16.30 – 17.30 uur Bespreken van dillema’s: met panel en zaal:  moreel, strafrechtelijk en civiel
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
·       Verantwoordelijkheid koper en speculatie
·       Verantwoordelijkheid verkoper en speculatie
·       Rol AFM, wetgever
·       Taak en rol notaris, mag deze een taxatierapport eisen?
·       Taak en rol bemiddelaar, bij verkoop aan handelaar en aan
kopers
17.30 uur EINDE

 

Deelname en korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 350,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is het digitale lesmateriaal inbegrepen. Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 335,00 exclusief 21% BTW. Deelname via livestream is ook mogelijk.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal met fysieke bijeenkomst 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers SOMN(BMN) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 PE-punten (facultatief werkkamer LV) toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar