Laden Evenementen

Na twee succesvolle edities in 2023 verzorgen het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Grondbeleid Adviesbureau opnieuw een intensieve 2-daagse strategische cursus Alles over (Agrarisch) Grondbeleid voor de transitie van het Landelijk gebied. De cursus is vooral bedoeld om u als adviseur in het Landelijk gebied in de gelegenheid te stellen op de transitie te anticiperen en te reageren.

Ervaren docenten geven handreikingen voor een effectieve advisering over het voor de praktijk relevante grondbeleid. De cursus begint met een overzicht van de opgave van de fysieke leefomgeving en de hoofdlijnen, stand en actualiteiten van het grondbeleid. Zoals het voornemen tot het invoeren van het voorkeursrecht voor blijvend agrarische grond, het nieuwe fenomeen landschapsgrond en de stand van zaken omtrent de opkoopregelingen. Daarna worden de planologische sturingsmogelijkheden benoemd, gevolgd door een bespreking van de diverse relevante grondbeleidsinstrumenten. Natuurlijk worden ook de fiscale aspecten van het veranderend grondgebruik uitgebreid behandeld.

Het kennisnemen van al deze onderwerpen is noodzakelijk voor het (strategisch) adviseren bij functiewijzigingen, zoals die voor natuur, verduurzaming landbouw, zonne- en windparken, woningbouw en bedrijventerreinen.

            Enkele reacties:

“Goede mix van kennis, actualiteit en voorbeelden”
“Goede cursus met praktische voorbeelden en veel ruimte voor vragen”

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor agrarisch adviseurs, medewerkers van gemeenten, provincies,  waterschappen en het Rijk, rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat) notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers en (fiscaal) adviseurs. Kortom: iedereen die betrokken is en/of te maken heeft met grondbeleid, gebiedsontwikkeling en transitie van het Landelijk gebied.

Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de cursus, maximaal 20 deelnemers. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en een certificaat.

Inhoud

De cursus behandelt het (Agrarisch) Grondbeleid in ruime zin, waaronder het beschikbare instrumentarium en de gevolgen voor uw praktijk in het Landelijk gebied en hoe hierop te reageren. Per instrument staat de vraag centraal: hoe te reageren op het toepassen van de grondbeleidsinstrumenten vanuit uw positie als adviseur?

 • Stand van zaken grondbeleid in relatie tot de transitie van het Landelijk gebied
 • Vormen van grondbeleid en het grondbeleidsinstrumentarium
 • Omgevingswet en het omgevingsplan/omgevingsvergunning
 • Vrijwillige en minnelijke verwerving
 • Voorkeursrecht
 • Onteigening en gedoogplichten
 • Landinrichting en stedelijke kavelruil
 • Kostenverhaal
 • Landelijke Grondbank
 • Fiscale aspecten grondbeleid (herinvesteringsreserve, inkomstenbelasting, btw, overdrachtsbelasting en opkoopregelingen)
 • Simulatie gebiedsontwikkeling in het Landelijk gebied aan de hand van een casus en kaartmateriaal

Na afloop van deze 2-daagse cursus heeft u kennis van de publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale hoofdlijnen van het grondbeleid, weet u hoe te reageren op het door de overheid toepassen van grondbeleidsinstrumenten en kunt u in uw praktijk (strategisch) adviseren en acteren op hoofdlijnen. Tijdens de cursus is volop ruimte voor interactie. U krijgt daarbij gelegenheid om ervaringen uit eigen praktijk te delen en te bespreken met de andere deelnemers en docenten.

Docenten

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld / Instituut voor Agrarisch Recht/Radboud Universiteit/RUG
mr. P.S.A. (Peter) Overwater / Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV
ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT / Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV
mr. A. (André) Verduijn RB / Countus accountants + adviseurs

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

Donderdag 14 november 2024 

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Inleiding cursus Jeroen Rheinfeld
–     Opgaven fysieke leefomgeving Nederland
–     Transitie Landelijk gebied/Nationaal programma Landelijk Gebied
–     Gebiedsprogramma en de  provincies
–     Nationale omgevingsvisie NOVI/NOVEX
Hoe als adviseur in het Landelijk gebied hierop te reageren/te anticiperen?
10.00 uur Stand van zaken grondbeleidPeter Overwater
–     Agrarisch grondbeleid
–     Grondbeleid voor lucratieve bestemmingen
–     Grondbeleid voor niet lucratieve bestemmingen
Hoe als adviseur in het Landelijk gebied hierop te reageren/te anticiperen?
11.00 uur Pauze
11.15 uur Omgevingsplan/omgevingsvergunning en de transitie van het Landelijk gebiedspreker volgt nog
–     Omgevingswet/omgevingsplan en omgevingsvergunning
–     Sturingsmogelijkheden gewenst ander gebruik van de grond
Hoe als adviseur in het Landelijk gebied hierop te reageren/te anticiperen?
12.30 uur Lunch
13.30 uur GrondbeleidsinstrumentenDiana Frikkee
–     Minnelijke verwerving
–     Voorkeursrecht
Hoe als adviseur in het Landelijk gebied hierop te reageren/te anticiperen?
15.00 uur Pauze
15.15 uur Grondbeleidsinstrumenten Peter Overwater
–     Grondstrategieplan van de Provincie
–     Kostenverhaal
–     Landelijke grondbank
Hoe als adviseur in het Landelijk gebied hierop te reageren/te anticiperen?
17.30 uur Aperitief en diner
19.00 uur Grondbeleidsinstrumenten Jeroen Rheinfeld
–     Landinrichting: herverkaveling en kavelruil
–     Instrumenten landinrichting – voor- en nadelen
–     Kavelruil nu en in de Omgevingswet (incl. financiële en fiscale aspecten)
–     Stedelijke kavelruil in de Omgevingswet (incl. financiële en fiscale aspecten)
Hoe als adviseur in het Landelijk gebied hierop te reageren/te anticiperen?
21.00 uur Einde eerste cursusdag

 
Vrijdag 15 november 2024

09.30 uur Grondbeleidsinstrumenten Diana Frikkee
–     Onteigening
–     Gedoogplichten
Hoe als adviseur in het Landelijk gebied hierop te reageren/te anticiperen?
11.00 uur Pauze
11.15 uur Fiscale aspecten grondbeleidAndré Verduijn
–     Herinvesteringsreserve en overheidsingrijpen
–     Bedrijfsbeëindiging
–     Btw en overdrachtsbelasting
–     Vrijkomende agrarische gebouwen
–     Windturbines, zonneparken en batterij-opslag op landbouwgrond
Hoe als adviseur in het Landelijk gebied hierop te reageren/te anticiperen?
12.30 uur Lunch
13.30 uur Vervolg Fiscale aspecten grondbeleidAndré Verduijn
14.45 uur Pauze
15.00 uur Behandeling casus aan de hand van kaartmateriaal
–     Transitieopgaven verbeeld op een kaart:
·     Verwerven voor natuur
·     Uitkopen piekbelaster
·     Verkopen voor woningbouw
·     Realiseren zonnepark
·     Structuurverbetering landbouw
·     Inzet grondbank
Aan te vullen met praktijkvoorbeelden van de deelnemers.
Bespreking vanuit de positie van de grondeigenaren/pachters voor en na de transitie.
16.30 uur Einde tweede (laatste) cursusdag

 

Docenten

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
Jeroen Rheinfeld is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht en aan FBN Juristen. Ook is hij redactielid van o.a. het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Tot slot verzorgt hij de colleges agrarisch recht aan zowel de Radboud Universiteit als aan de Rijksuniversiteit Groningen.

mr. P.S.A. (Peter) Overwater
Peter Overwater richt zich op het analyseren van een organisatie of vraagstuk en het daarvan terugbrengen tot de kern, het geven van  een advies met een plan van aanpak en dat dan procesmatig toepassen. Met als rode draad het gebruik maken van zijn kennis en ervaring met het beleggen in en beheren van (agrarisch) vastgoed en het procesmatig toepassen van grondbeleidsinstrumenten bij gebiedsontwikkelingen.

 

ir. C.A.C. (Diana) Frikkee MRICS RT
Diana Frikkee is sinds 1990 verbonden aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau als grondzakendeskundige. Haar grondzakenpraktijk bestaat voornamelijk uit zaken die betrekking hebben op schadeloosstelling bij overheidsingrijpen en het toepassen van grondbeleidsinstrumenten. Daarnaast is zij onder meer actief als deskundige in rechtbank- en schadecommissies, als lid van het tuchtcollege NRVT en als redactielid van het Land- en Tuinbouwbulletin.

mr. A. (André) Verduijn RB
André is senior belastingadviseur bij Countus accountants + adviseurs te Zwolle. Regelmatig verzorgt hij cursussen en lezingen op agro-fiscaal gebied en publiceert hij in vakbladen.

 

Deelname en kosten

Deze 2-daagse cursus kost € 1.745,00 (exclusief 21% BTW), dit is inclusief het studiemateriaal, 1 overnachting met ontbijt, 2 lunches, 1 diner, koffie/thee en aperitieven.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 12 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 14 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 14 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 12 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 3 PE-punten en niet-fiscaal 11 PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft facultatief 12 PE-punten toegekend.
Bij de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) zijn studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Alles over (Agrarisch) Grondbeleid
1.745,00 excl. btw
10 beschikbaar