Laden Evenementen

De Omgevingswet, die een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving bundelt, is per 1 januari 2024 ingevoerd. In de Omgevingswet zijn verschillende voor de agrarische praktijk van belang zijnde onderwerpen geregeld, zoals onteigening, het voorkeursrecht voor gemeenten en landinrichting (herverkaveling en landelijke en stedelijke kavelruil). Daarbij gaat het enerzijds om een nieuwe vormgeving van bekende instrumenten, zoals het kostenverhaal, de planschade, de nadeelcompensatie, het voorkeursrecht, de onteigening en het landinrichtingsinstrumentarium, maar anderzijds ook om het introduceren van het nieuwe instrument van de stedelijke kavelruil

Met de nieuwe regels zou het grondbeleid weer helemaal bij de huidige tijd moeten passen, aansluiten bij de doelstellingen van de Omgevingswet en geschikter zijn voor de huidige opgaven.

Reden genoeg om u te verdiepen in de Omgevingswet en de consequenties die deze wet voor uw agrarische (vastgoed)praktijk heeft, op onder meer de deelgebieden kostenverhaal, planschade, nadeelcompensatie, voorkeursrecht, onteigening en landinrichting.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor rentmeesters, taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies.
Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Docenten

prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, Instituut voor Agrarisch Recht, RU Groningen
mr. G. (Gerben) Bosma, Bosselaar Strengers Utrecht
mr. I. (Ilona) Termaat, Dirkzwager Arnhem
mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf, Van der Feltz advocaten
mr. H. (Hanna) Zeilmaker, Dirkzwager Arnhem

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

12.15 uur Ontvangst met broodjeslunch
13.00 uur Welkom/inleiding
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld
13.05 uur Kostenverhaal, planschade, nadeelcompensatie
mr. G. (Gerben) Bosma

 • In vogelvlucht: wat is nieuw, wat is vertrouwd?
 • Belangrijkste aspecten toets verzoek om vergoeding onder de Ow
 • Aanvraag, bevoegd gezag, beslistermijn
 • Verjaring
 • Nadere regels
 • Varia (mede aan de hand van actuele rechtspraak)
14.00 uur Voorkeursrecht
mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf

 • Vestigen voorkeursrecht
 • Duur voorkeursrechtbeschikking
 • Bekendmaking voorkeursrecht
 • Intrekking voorkeursrecht
 • Zelfrealisatie en vervallen voorkeursrecht
 • Varia (mede aan de hand van actuele rechtspraak)
15.00 uur Pauze
15.15 uur Onteigening
mr. H. (Hanna) Zeilmaker en mr. I. (Ilona) Termaat

 • Onteigening onder de Omgevingswet in vogelvlucht
 • Criteria voor onteigening
 • Onteigeningsbeschikking, bevoegd gezag
 • Bekrachting door de bestuursrechter; procedure
 • Rol notaris
 • Schadeloossstellingsprocedure
 • Onteigening voor natuurontwikkeling/stikstof
16.15 uur Landinrichting
prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

 • Landinrichting algemeen
 • Herverkaveling
 • Kavelruil
 • Fiscale aspecten landinrichting
 • Actualiteiten
17.15 uur Einde/borrel

 

Docenten

prof. mr. Jeroen Rheinfeld
Jeroen Rheinfeld is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht.
Tevens is Rheinfeld werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

mr. Gerben Bosma
Gerben Bosma is advocaat. En als managing partner verbonden aan het kantoor Bosselaar Strengers in Utrecht. Bosselaar Strengers focust met zijn dienstverlening op het ondernemingsrecht en het vastgoedrecht voor de sectoren Agri & Food, Vastgoed & Bouw en Zorg & Onderwijs. Daarbinnen heeft Gerben zich gespecialiseerd in het omgevingsrecht, het bouwrecht, het aanbestedingsrecht en het agrarisch recht. Zijn cliënten opereren zowel binnenstedelijk als in het landelijk gebied en betreffen voornamelijk ontwikkelaars, vastgoedbeleggers en -beheerders, aannemers, agrariërs, rentmeesters en landgoedeigenaren.

mr. Ilona Termaat
Ilona Termaat is sinds februari 2020 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager op de sectie Overheid & Vastgoed. Ze houdt zich dagelijks bezig met het grensvlak tussen privaat- en bestuursrecht, met een focus op grondverwerving en vastgoedontwikkeling. Ze adviseert en begeleidt overheden bij onteigeningen, maar zit ook regelmatig aan de andere kant van de tafel. Verder adviseert en procedeert ze regelmatig over gedoogplichten, het algemeen bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheid.

mr. Willem Van der Werf
Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Willem is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en van de Modellen voor de Rechtspraktijk.

mr. Hanna Zeilmaker
Hanna Zeilmaker is advocaat-partner bij Dirkzwager, sectie Overheid & Vastgoed. Ze adviseert en begeleidt zowel overheden als particuliere grondeigenaren bij onteigeningen. Ook adviseert en procedeert zij over overheidsaansprakelijkheid in brede zin (onrechtmatige overheidsdaad, rechtmatige overheidsdaad/nadeelcompensatie en planschade), pacht, gedoogplichten (Belemmeringenwet Privaatrecht en Waterwet) en Wvg.

Deelname en kosten

Deelname aan de cursusmiddag kost € 480,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee en een aperitief. Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 465,00 exclusief 21% BTW.

Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen.

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3-PE punten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft 3 facultatieve PE-punten toegekend.
Bij de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) zijn studiepunten aangevraagd.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

 Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar