Laden Evenementen

Voorstel Aanvullingswet Grondeigendom is door de Tweede Kamer op 17 oktober 2019 op basis van amendementen gewijzigd aangenomen en opgegaan in de Omgevingswet.

Daardoor ligt nu vast hoe de grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht, onteigenen, (stedelijke)kavelruil en kostenverhaal) er uit gaan zien. Dit betekent dat dit een natuurlijk moment is om hiervan kennis te nemen en te bedenken wat dit voor uw (advies)praktijk betekent. Daarvoor organiseert het IAR  in samenwerking met Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor op  28 november een studiemiddag.

Het idee achter de Omgevingswet wet is: maak één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet volgens de wetgever de basis voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren.
De bedoeling is dat de  komst van de Omgevingswet het omgevingsrecht inzichtelijker maakt voor burgers, ondernemers en overheden. Er zijn minder regels en er is meer ruimte voor (lokale) initiatieven. Het stelsel van de Omgevingswet gaat uit van minder regels en meer vertrouwen in de mensen die er mee werken.

De Omgevingswet is op 17 oktober 2019 aangevuld met de Aanvullingswet Grondeigendom, die zag op het integreren van de grondbeleidsinstrumenten in het stelsel van het omgevingsrecht. Zo zijn in deze Aanvullingswet de instrumenten uit de huidige Onteigeningswet (Ow), de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) opgenomen, samen met een nieuwe regeling voor stedelijke kavelruil. Verder worden er een aantal wijzigingen aangebracht in de bestaande regeling voor het kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling. Het doel van de wijzigingen is om het kostenverhaal te vereenvoudigen, te verbeteren en flexibeler te maken.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor advocaten, adviseurs, overheid, rentmeesters en taxateurs, die werkzaam op het terrein van grondverwerving, grondbeleid, onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en grondexploitatie.

 

Docenten

mr. S.C. (Sander) van den Broek, Gemeente Almere

Sander van den Broek werkt als strategisch adviseur omgevingsrecht bij de gemeente Almere. In Almere is al veel ervaring opgedaan met het maken van Chw bestemmingsplannen voor de gebieden Oosterwold (uitnodigingsplanologie) en Floriade (wereldtuinbouwtentoonstelling en stadswijk). Sander is als planjurist betrokken bij het maken van beide bestemmingsplannen. Daarnaast maakt hij deel uit van het programmateam in Almere dat zich bezig houdt met de implementatie van de Omgevingswet in Almere.

 

mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf, Van der Feltz advocaten

Willem Van der Werf heeft met zijn praktijk jarenlange expertise opgebouwd in de sectoren bouw & vastgoed en overheid. Politiek-bestuurlijke belangen spelen vaak een grote rol in zijn praktijk. Met name waar het gaat om gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie, waarbij zowel publieke als private partijen zijn betrokken. Met zijn ervaring is Willem in staat verder te kijken dan uitsluitend de juridische kant van de zaak en daarin ook de eventuele politiek-bestuurlijke risico’s te betrekken. Door goede en open relaties met het bevoegd gezag te onderhouden en met zijn oog voor de bestuurlijke context bereikt hij de gewenste oplossingen voor zijn cliënten. Willem is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, gemeentelijk voorkeursrecht, erfpacht en huur. Daarnaast begeleidt hij gemeenten van het begin tot einde in onteigeningsprocedures. Willem is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en van de Modellen voor de Rechtspraktijk.

 

mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, Radboud Universiteit/IAR

Jeroen Rheinfeld is werkzaam als partner bij FBN Juristen te Amsterdam. Tevens is Rheinfeld verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht. Sinds 2004 heeft hij diverse artikelen geschreven in (agro-)juridische vakbladen en cursussen verzorgd op (onder meer) agrarisch-rechtelijk gebied. Ook is hij redactielid van het Land- en Tuinbouw Bulletin, het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, de Notarisklerk en de AdvoTip en vaste medewerker van de redactie van FBN. Rheinfeld is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt de colleges agrarisch recht.

 

mr. P.S.A. (Peter) Overwater, Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Rentmeesterskantoor

Peter Overwater werkt als rentmeester en grondzakendeskundige. Als rentmeester inzake beheer, bemiddeling en beleggen in agrarisch vastgoed (erfpacht). Als grondzakendeskundige met het ontwikkelen en het (strategisch) omgaan met de grondbeleidsinstrumenten (planmatige verwerving, volledige schadeloosstelling, vestigen voorkeursrechten, sluiten samenwerkingsovereenkomsten, onteigening, plan- en nadeelcompensatie).  Op dit moment gaat zijn belangstelling uit naar de Aanvullingswet Grondeigendom en de daaromtrent gevoerde discussie, waar hij een bijdrage aan probeert te leveren.

 

PROGRAMMA   

12.00 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 uur Welkom

prof. mr. D.W. Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

13.15 uur Praktijkvoorbeeld Omgevingsplan Almere

mr. S.C. (Sander) van den Broek

Het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade is een praktijkvoorbeeld van hoe een omgevingsplan op basis van de Omgevingswet er uit kan zien: geen bestemmingen maar functies en activiteiten. Een mooie gelegenheid om alvast kennis te maken met de toekomst.

–      Via Wro en de Crisis- en herstelwet naar het omgevingsplan als voorloper op de Omgevingswet

–      Verschil tussen bestemming en functies en activiteiten

–      Ontwikkelingen met betrekking tot het omgevingsplan

14.15 uur Onteigening

mr. W.J.E. (Willem) Van der Werf

–      De nieuwe ontnemingsprocedure

–      De nieuwe schadeprocedure

–      De nieuwe kostenvergoedingsregeling

15.15 uur PAUZE
15.30 uur Landinrichting

mr. dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

Het onderwerp ‘landinrichting’ is niet meer weg te denken uit ons landelijk gebied. Ook onder het regime van de Omgevingswet blijft dit onderwerp, met de bijbehorende instrumenten herverkaveling en kavelruil, onverminderd van belang. Nieuw is dat landinrichting via kavelruil ook in stedelijk gebied mogelijk gaat zijn. Alle genoemde instrumenten zullen in dit onderdeel van de cursus uitgebreid worden beschreven en geanalyseerd.

16.30 uur Voorkeusrecht gemeente en grondexploitatie

mr. P.S.A. (Peter) Overwater

Er is overwogen het voorkeursrecht te laten vervallen bij de invoering van de Omgevingswet, maar daar is om strategische redenen toch niet voor gekozen. Bij amendement heeft de Tweede Kamer het voorstel van de regering  om een beroep op zelfrealisatie als reden voor vrijstelling op te nemen verworpen. Het kostenverhaal wordt herzien en is door de Tweede kamer op basis van amendementen ten opzichten van het wetsvoorstel aanzienlijk gewijzigd vastgesteld.

–      Vestigen voorkeursrecht

–      Toch geen vrijstelling bij zelfrealisatie

–      Nieuw: kostenverhaal bij organische ontwikkeling

–      Kostenverhaal en de rode lijn van de criteria

17.30 uur EINDE/borrel

 

Deelname

Aan cursus kunnen maximaal 50 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de studiemiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt.

 

Korting

Deelname aan de cursusmiddag kost € 345,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee en een aperitief.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) zijn de kosten € 330,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 punten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat (SOMN) heeft 4 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf aan de deelnemers toegezonden worden.

 

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar