Laden Evenementen

Het Instituut voor Agrarisch Recht en Overwater Grondbeleid Adviesbureau, verzorgen samen een studiemiddag kabels en leidingen.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor rentmeesters en taxateurs, advocaten, (kandidaat-)notarissen, planeconomen, notarieel medewerkers, (fiscaal) adviseurs en grondbeleid medewerkers bij gemeenten en provincies. Meer in het algemeen gezegd is deze cursusmiddag bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het toepassen van grondbeleidsinstrumenten: grondverwerving, voorkeursrecht, onteigenen, samenwerkingsovereenkomsten en kostenverhaal. 

 

Inhoud

Kabels en leidingen staan in de belangstelling, doordat er veel nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit gebeurt ook door commerciële partijen en voor commerciële doeleinden, daardoor is er discussie ontstaan over het wel of niet moeten betalen voor het gebruik van grond.
Ook een reden om hier nu aandacht aan te besteden, is dat De Belemmeringenwet Privaatrecht zal worden vervangen en als hoofdstuk 10 Gedoogplichten opgaan in de Omgevingswet bij invoering. Het uitgangspunt volledige schadeloosstelling blijft gehandhaafd, nieuw is dat de mogelijkheid tot het betalen van een vergoeding in de wet is opgenomen.
Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursusmiddag het digitale lesmateriaal. Op de dag zelf wordt de papieren versie van de syllabus uitgereikt aan diegenen die dat willen en dit vooraf hebben aangegeven bij het Instituut voor Agrarisch Recht. 

 

Inleiders

P.S.A. (Peter) OverwaterOverwater Grondbeleid Adviesbureau B.V.

Peter Overwater richt zich op het analyseren van een organisatie of vraagstuk, het daarvan terugbrengen tot de kern, het verwoorden van een advies met een plan van aanpak en dat dan procesmatig toepassen, met als rode draad gebruik maken van zijn kennis en ervaring met het beleggen in en beheren van (agrarisch) vastgoed en het procesmatig toepassen van grondbeleidsinstrumenten bij gebiedsontwikkelingen.

 

 

T. (Trienke) Elshof MBA – LTO Nederland

Trienke heeft ruime ervaring op het bestuurlijke vlak bij verschillende coöperaties. Sinds 2018 is zij Portefeuillehouder platteland en omgeving bij LTO Nederland. Daarnaast is zij voorzitter van LTO Noord regio noord.Als portefeuillehouder houd zij zich bezig met onder andere de omgevingswet, stikstof, pacht, kabels en leidingen. Op het leidingenvlak blijkt dat de samenwerking met de kabelleggers nogal verschilt. Dat geeft onrust bij de achterban. LTO heeft recentelijk de  zakelijk recht overeenkomst met Gasunie en Tennet verbroken. Partijen vinden het noodzakelijk om tot een goed afsprakenkader te komen. Daarover vinden momenteel gesprekken plaats.

 

F.A. (Frank) Mulder – Van Benthem & Keulen

Frank Mulder is ruim 30 jaar advocaat, momenteel als partner Omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen te Utrecht. Hij is gespecialiseerd op het gebied van gedoogplichten en heeft ruime ervaring als advocaat van de aanlegger van het werk en overheden.  Als onafhankelijk voorzitter is hij betrokken geweest bij diverse grote gedoogplichttrajecten zoals de gasopslag in Bergen, de Gasrotonde Beverwijk-Wijngaarden en de 380Kv hoogspanningsverbinding bij Vijfhuizen. Als advocaat heeft hij onder andere Windpark Zeewolde BV begeleid bij het (voor het eerst) opleggen van een gedoogplicht voor de aanleg en instandhouding van windmolens en de daarmee verband houdende bestuursrechtelijke procedures.

 

H. (Hugo) Pauw – N.V. Nederlandse Gasunie

Hugo Pauw is ruim 15 jaar werkzaam als bedrijfsjurist bij NV Nederlandse Gasunie. Zijn aandachtsgebieden zijn grondzaken en assetmanagement. Meer specifiek houdt hij o.a. bezig met lig- en legrechten, gedoogplichten, aan- en verkoop van onroerende zaken en nadeelcompensatie. Vanuit die rol heeft hij ruime ervaring opgedaan met gedoogplichtprocedures en is hij ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de standaard documenten en bijbehorende regelingen die Gasunie met LTO Nederland afstemde.

 

PROGRAMMA

(wijzigingen voorbehouden) 

12.00 – 13.00 uur Ontvangst en broodjeslunch
13.00 – 13.15 uur Welkom / inleiding
mr. P.S.A. (Peter) Overwater
13.15 – 14.00 uur De juridische grondslagen, de Omgevingswet, een redelijke gebruiksvergoeding en volledige schadeloosstelling versus planschade
mr. P.S.A. (Peter) Overwater
Geschiedenis, ratio en toepassing gedoogplichten, nieuwe bepalingen in de Omgevingswet en opbouw eventuele redelijke vergoeding voor gebruik: marktwaarde en rendement.Volledige schadeloosstellingen en planschade (HR 21 juni 2019)
14.00 – 14.45 uur Kabels en leidingen, bezien vanuit LTO Nederland
T. (Trienke) Elshof MBA
De visie van LTO Nederland op de aanleg van kabels en leidingen en de positie van grondeigenaren/-gebruikers.
14.45 – 15.00 uur PAUZE
15.00 – 15.45 uur De positie van de grondeigenaar/gebruiker en jurisprudentie
mr. F.A. (Frank) Mulder
Verweer gedoogbeschikking, eisen aan een minnelijk overleg, opbouw en hoogte schadeloosstelling.
Jurisprudentie m.b.t. gedoogplichten.
15.45 – 16.30 uur De praktijk van het aanleggen van leidingen
mr. H. (Hugo) Pauw
Toelichting op het proces van planologie, vergunningen en het door de Gasunie proberen te verkrijgen van privaatrechtelijke medewerking door grondeigenaren.
De praktijk van het aanleggen en nadien vergoeden van (gewas)schade.
Overleg LTO, Gasunie over schadeloosstellingen (Gasunie regeling, medewerkingsvergoeding en efficiencypremie).
16.30 – 17.15 uur Bespreken deelaspecten met de zaal en inleiders, knelpunten in de praktijk?
mr. P.S.A. (Peter) Overwater
Plenaire discussie/vragen/praktijkervaringen
17.15 uur EINDE, borrel

 

Deelname

Deelname via livestream is ook mogelijk.

 

Korting

Deelname aan de studiemiddag kost € 395,00 exclusief 21% BTW. Bij dit bedrag is inbegrepen syllabus, broodjeslunch en koffie/thee en een aperitief.
Leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging voor Agrarisch Recht (VAR), de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) betalen € 380,00 exclusief 21% BTW.

 

Studiepunten

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 3 studiepunten toegekend.
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 4 PE-punten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 4 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie fiscaal 1 PE-punt en in de categorie niet-fiscaal 3 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat (SOMN) heeft 3 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) heeft voor het facultatieve onderdeel 3 PE-punten toegekend.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De opleidingspunten voor deze cursus dienen door advocaten zelf opgevoerd te worden in de jaarlijkse controle (CCV) met overlegging van het bewijs van deelname en het betreffende cursusprogramma. Het volgen van één netto uur onderwijs levert één opleidingspunt op. Zie voor meer informatie: www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po

Bewijs van deelname zal na de cursusdag achteraf binnen 6 weken aan de deelnemers toegezonden worden.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar