About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 165 blog entries.

Aanvullingsbesluit bodem

Een ontwerp-Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018/19, 34864, nr. 20). In dit besluit is ook opgenomen de materie die nu in het Besluit gebruik meststoffen (op basis van de Wet bodembescherming) is geregeld. Aanvullingsbesluit  § 4.116 Het op of in de bodem brengen van meststoffen.

2019-07-08T15:03:34+02:00 8 juli 2019|Nieuwsflits|

PAS

De minister heeft een brief gestuurd over de voortgang van projecten (niet landbouw) na de uitspraak over de PAS. Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 149 De Afdeling heeft in de uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, geoordeeld dat de passende beoordeling die aan het PAS ten grondslag ligt niet voldoet aan de eisen die uit

2019-07-08T15:02:50+02:00 8 juli 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Het begrip melkvee is, voor zover hier van belang, gedefinieerd als vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar (artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel kk, onder 2, van de Msw). Uit artikel 23, derde lid, van de Msw volgt dat voor de toekenning van het aantal fosfaatrechten aan bedrijven met melkvee de peildatum

2019-07-01T13:29:53+02:00 1 juli 2019|Nieuwsflits|

PAS

Er is een nadere reactie van de minister op de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof. Onder het kopje Hoe Nu Verder? worden de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn  aangestipt. Voor oplossingen is het nog te vroeg. (Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 147)  

2019-07-01T13:28:42+02:00 1 juli 2019|Nieuwsflits|

Belemmeringenwet

De BP voorziet in een recht op volledige vergoeding van de schade veroorzaakt door de aanleg en instandhouding van een werk dat ingevolge art. 1 BP door de rechthebbende moet worden gedoogd. Daaronder valt ook de schade bestaande in waardevermindering van de percelen waarop het werk betrekking heeft.1 Er is geen grond om hierbij de

2019-06-25T13:04:42+02:00 25 juni 2019|Nieuwsflits|

Kringlooplandbouw

De minister heeft het realisatieplan «Op weg met nieuw perspectief» van de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In dit plan wordt perspectief voor landbouw, natuur en voedsel geschetst, doelen en beleidsinzet geconcretiseerd en ik randvoorwaarden geschetst om te komen tot kringlooplandbouw naar de kamers gestuurd. (Kamerstukken II,  2018/19, 35000 XIV, nr. J).

2019-06-25T13:04:01+02:00 25 juni 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

De Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht is in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2019, 212). De wet is op 13 juni 2019 in werking getreden.

2019-06-21T11:10:05+02:00 17 juni 2019|Nieuwsflits|

PAS

Een eerste reactie van de minister op de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS is te vinden in Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 146. Veel is er nog niet te melden, behalve dat ook de minister vindt dat de uitspraak duidelijk

2019-06-21T11:10:22+02:00 17 juni 2019|Nieuwsflits|

Pachtprijzen

De nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2019 van kracht worden zijn naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018/19, 27924, nr. 75). De berekende pachtnormen 2019 voor los bouw- en grasland zijn in negen van de veertien pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2018. De toename ligt op zo’n 4 à 5% in de pachtprijsgebieden

2019-06-17T15:14:25+02:00 17 juni 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Bedrijfsovername. Het College is van oordeel dat, nu dit volgt uit de toelichting bij de wet, verweerder terecht is uitgegaan van de afspraken tussen partijen over de verdeling van het fosfaatrecht bij de opsplitsing van V.O.F. [naam 5] . Verweerder wordt echter niet gevolgd in zijn standpunt in het bestreden besluit over wat door partijen

2019-06-11T13:48:09+02:00 11 juni 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden