Over Willem Bruil

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Willem Bruil has created 325 blog entries.

Pachtontbinding

Verpachter wil de pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de verschuldigde pacht niet betaalt, de exploitatie aan anderen overlaat, geen landbouwbedrijf meer heeft en de directeur van verpachter heeft bedreigd. De pachter betwist dat. Verpachter mag bewijzen dat pachter tekortschiet omdat hij geen agrarische onderneming meer drijft met het gepachte en/of het gepachte niet als

2021-01-11T14:13:29+01:0011 januari 2021|Nieuwsflits|

Pacht en fosfaatrechten

Aanspraak van verpachter op aan pachter toegekende fosfaatrechten. Pachtbeëindiging tussen peildatum fosfaatrechten en toekenning fosfaatrechten. Relatie tussen melkquotum en fosfaatrechten. Pachter heeft een aantal bijzondere omstandigheden aangevoerd die volgens hem maken dat in zijn geval er geen verplichting tot overdracht van de fosfaatrechten bestaat. [gedaagde sub 1] c.s. wijst daartoe in het bijzonder op de

2021-01-04T12:17:56+01:004 januari 2021|Nieuwsflits|

Natuurschoonwet

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit opgesteld over het beleid over de fiscale faciliteiten in de Natuurschoonwet 1928. De voorwaarden in onderdeel 3 zijn aangepast aan de elektronische wijze van registreren van notariële akten. Onderdeel 4 is nieuw en omschrijft de voorwaarden waaronder aandelen in een landgoed BV/NV gecertificeerd kunnen worden. De onderdelen 5,

2020-12-28T15:53:46+01:0028 december 2020|Nieuwsflits|

Omgevingswet

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is opgenomen in Stb. 2020, 532. In Afdeling 10.1 van deze regeling zijn de bepalingen met betrekking tot ruilbesluiten en besluiten geldelijke regelingen (landinrichting) opgenomen. Zie ook de toelichting bij het besluit (blz. 40 e.v.).

2020-12-28T15:53:07+01:0028 december 2020|Nieuwsflits|

Onderverpachting

Verboden onderverpachting. De specifieke omstandigheden van het geval brengen mee dat de pachtovereenkomst niet ontbonden of beëindigd wordt. Het langdurig of regelmatig onderverpachten van pachtpercelen levert in beginsel een ernstige tekortkoming op.3 Die ernst wordt in dit specifieke geval verminderd door de voorgeschiedenis van partijen. De pachtrelatie tussen de families duurt al 60 jaar. Blijkbaar

2020-12-21T20:11:59+01:0021 december 2020|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Het College acht de investeringen van appellante navolgbaar, gelet op het vroege tijdstip van investeren, alsmede gelet op de reden van investeren en de beschikking over de benodigde vergunning voor uitbreiding. Anders dan verweerder betoogt, speelt de uitbraak van het BVD-virus (in dit geval) wel degelijk een rol in de vraag of sprake is van

2020-12-14T21:03:27+01:0014 december 2020|Nieuwsflits|

Jonge boeren

Op basis van artikel 2.21, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB heeft de minister van landbouw aanpassingen in het tarief voor jonge boeren aangebracht. Jonge landbouwers kunnen in aanmerking komen voor een extra betaling voor maximaal 90 hectare. Het bedrag per hectare is in 2020 herberekend in verband met de overheveling van een

2020-12-14T21:02:48+01:0014 december 2020|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Beroep gegrond. Uit de uitspraken van 9 juli 2019 (ECLI:NL:CBB:2019:280) en van 29 oktober 2019 (ECLI:NL:CBB:2019:538) van het College volgt dat artikel 23, zesde lid, van de Msw zich er niet tegen verzet dat bij de vergelijking met een alternatieve peildatum wordt gerekend met de melkproductie en dieraantallen uit verschillende jaren. Appellante heeft onweersproken gesteld

2020-12-07T15:32:15+01:007 december 2020|Nieuwsflits|

Wet dieren

De Wet dieren wordt gewijzigd ter uitvoering van twee EU-verordeningen: de Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en Verordening 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders

2020-12-07T15:31:33+01:007 december 2020|Nieuwsflits|

Legalisatie

Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland heeft geweigerd aan het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard ontheffing te verlenen van de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Zoals de rechtbank tot uitgangspunt heeft genomen, is aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Stolwijk sinds 2001 melkgeitenbedrijf [verzoekster sub 2] gevestigd. In de loop der jaren heeft

2020-12-01T17:06:36+01:001 december 2020|Nieuwsflits|
Meer berichten laden