About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 240 blog entries.

Fosfaatrechten

Verweerders vaststelling van het fosfaatrecht zonder enige vorm van compensatie is in strijd met artikel 1 van het EP. Vaststaat dat appellante door de korting van meer dan 300 kg fors wordt geraakt. Appellante is als gevolg van de peildatum 15 mei 2015 ook voor de 5,24 ha verpachte grond blijvend gekort. Deze korting staat

2020-03-23T14:37:12+01:00 23 maart 2020|Nieuwsflits|

Aanvullingswet bodem

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet is in Stb. 2020, 87 geplaatst. Deze wet neemt, na inwerkingtreding, de rol van de Wet bodembescherming over als basis voor het Besluit gebruik meststoffen.

2020-03-23T14:35:53+01:00 23 maart 2020|Nieuwsflits|

Winstbelasting

A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak over de vragen (i) hoe de waardedaling van de landbouwgrond die zal veranderen in natuurterrein, en de daarmee samenhangende – wettelijke vrijgestelde – subsidie in aanmerking moeten worden genomen bij het bepalen van de belastbare winst; en (ii) wat een zakelijke verdeling is van de aan de

2020-03-16T16:53:35+01:00 16 maart 2020|Nieuwsflits|

Faunaschade

Vergoeding van faunaschade, veroorzaakt door ganzen. GS Fryslân hanteert een gestandaardiseerd eigen risico van 20%. In de praktijk is de grondeigenaar nauwelijks in staat om de ganzenschade te voorkomen of te beperken, zodat de beoogde prikkel tot schadebeperking niet aanwezig is. verweerder motiveert niet waarom het om normaal bedrijfsrisico of normaal maatschappelijk risico gaat. Het

2020-03-16T16:52:21+01:00 16 maart 2020|Nieuwsflits|

Klimaat

Aan de Tweede Kamer is aangeboden een Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw (Kamerstukken II, 2019/20 35300 XIV, nr. 70). Het doel is dat in 2030 alle ondernemers in de land- en tuinbouw voorbereid zijn om duurzaam en effectief te kunnen omgaan met veranderingen in het klimaat. Een gebiedsgerichte aanpak met betrokken regionale partijen is een belangrijk onderdeel

2020-03-16T16:51:41+01:00 16 maart 2020|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Weer eens een positieve uitspraak: Het beroep van appellant op artikel 23, zesde lid, van de Msw slaagt niet. Het beroep op schending van artikel 1 EP slaagt. Naar het oordeel van het College kan een causaal verband tussen de last en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel worden aangenomen en is vast komen te staan

2020-03-09T16:12:57+01:00 9 maart 2020|Nieuwsflits|

Jacobskruiskruid

Zevende tussenarrest in langslepende zaak over de dood van runderen na het eten van voer met Jacobskruiskruid. Causaal verband. Proportionele aansprakelijkheid. Na weging van al het bijgebrachte bewijs oordeelt het hof dat geïntimeerde aansprakelijk is voor 2/3 deel van de schade. Hof Arnhem-Leeuwarden 03-03-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1862

2020-03-09T16:12:06+01:00 9 maart 2020|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten – Overzichtsuitspraak

Het College heeft eerder geoordeeld over het fosfaatrechtenstelsel en het recht op eigendom. In wat appellante en verweerder in deze zaak naar voren hebben gebracht ziet het College aanleiding zijn oordeel hierover in deze uitspraak nader te motiveren. Bij de beoordeling of de last buitensporig is, staat voorop dat de beslissingen van melkveehouders om te

2020-03-02T14:34:29+01:00 2 maart 2020|Nieuwsflits|

Beweiden en bemesten

Over het advies van de Commissie Remkes inzake beweiden en bemesten zijn nog vele vragen te stellen. De minister houdt vol dat er in de meeste gevallen geen vergunning is vereist. (Kamerstukken II, 2019/20, 35334, nr. 49).

2020-03-02T14:33:31+01:00 2 maart 2020|Nieuwsflits|

Wet dieren

De Wet dieren wordt gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (2016/429). In de diergezondheidsverordening zijn enkele belangrijke nieuwe ontwikkelingen uitgewerkt. Het diergezondheidsbeleid wordt meer risicogebaseerd vormgegeven en er is meer aandacht voor preventie, zoals het nemen van bioveiligheidsmaatregelen. Een voorbeeld van die meer risicogebaseerde aanpak is dat in de diergezondheidsverordening

2020-02-25T01:06:45+01:00 25 februari 2020|Nieuwsflits|
Meer berichten laden