About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 106 blog entries.

Fosfaatrechten

Koopovereenkomst met betrekking tot fosfaatrechten. Onmogelijkheid tot nakoming door verkoper na uitstel invoering fosfaatrechtenstelsel. Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:557  

2019-02-11T14:45:58+00:00 11 februari 2019|Nieuwsflits|

Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is in ontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. (Kamerstukken II, 2018/19, 33133, nr. 2), voorzien van een toelichting en allerlei adviezen. Deze Aanvulllingswet heeft betrekking op het voorkeursrecht (Wvg), onteigening, grondexploitatie en landinrichting. Wat dat laatste betreft geeft de MvT een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling:

2019-02-11T14:45:13+00:00 11 februari 2019|Nieuwsflits|

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Deze regeling is aangepast met betrekking tot de graasdierpremie, zodanig dat geborgd wordt dat de steun terechtkomt bij houders van graasdieren die daadwerkelijk op niet-subsidiabele gronden grazen. De ruimte die in de regeling zat, waardoor houders van graasdieren die feitelijk niet in natuurterreinen graasden toch van de regeling konden profiteren, komt daarmee te vervallen. Voorts:

2019-02-04T12:15:29+00:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|

Verjaring

Perceel grond met woning blijft na beëindiging van pachtovereenkomst met de gemeente in gebruik bij de voormalig pachter. Gemeente vordert na meer dan twintig jaar ontruiming van het perceel. Voormalig pachter stelt eigenaar te zijn geworden van het perceel en de bebouwing daarop door verjaring ex artikel 3:105 BW. Geen sprake van bezit maar van

2019-02-04T12:14:45+00:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|

Nieuw pachtbeleid

Er komt toch in het voorjaar van 2019 een brief naar de Tweede Kamer over de herziening van het pachtbeleid, dat inzet op duurzaam bodembeheer en op langduriger relaties tussen verpachters en pachters. Kamerstukken I, 2018/19, 35000 IIV, F

2019-02-04T12:14:13+00:00 4 februari 2019|Nieuwsflits|

Duitsland

Het januarinummer 2019 van het Duitse Agrar- und Umweltrecht is vrijwel helemaal gewijd aan de jacht. Interessant voor Nederlandse jagers die over de grens ook wel eens een ree willen omleggen. Het redactioneel gaat over jacht en belastingen; hoe men de ‘jachtpacht’ moet vormgeven (Schriftform und Bestimmtheit) wordt beschreven in een artikel van Benjamin Munte;

2019-01-29T10:45:13+00:00 29 januari 2019|Nieuwsflits|

Grond – Meststoffenwet

Appellant had de percelen om niet in gebruik op grond van een grondgebruiksovereenkomst gesloten met de eigenaar van de percelen. Deze overeenkomst stelde echter een aantal beperkingen aan het gebruik, zoals de verplichtingen tot inzaaien met graszaad en tot tijdig maaien om onkruiddruk op percelen van derden te voorkomen, het verbod om andere dan genoemde

2019-01-29T10:43:27+00:00 29 januari 2019|Nieuwsflits|

Stalbranden

Omdat menselijk handelen nog steeds een van de belangrijkste oorzaken is van een brand wordt conform het Actieplan brandveilige veestallen 2018–2022 volop ingezet op voorlichting aan ondernemers. Samen met brandweer en verzekeraars organiseert de sector komende 3 jaar ongeveer 75 bijeenkomsten waar ingegaan wordt op brandveiligheid in de breedste zin van het woord. Daarbij is

2019-01-21T15:48:51+00:00 21 januari 2019|Nieuwsflits|

Natura 2000

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de minister onder meer in op verklaring voor het verschil in trends tussen berekende emissies en gemeten concentraties van ammoniak. Het RIVM en de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) hebben zich hierover gebogen. Het RIVM concludeert in zijn rapportage dat circa driekwart van het verschil verklaard kan

2019-01-21T15:48:18+00:00 21 januari 2019|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Geen inbreuk op artikel 1 van het EP aangenomen. Het bedrijf van appellante is vanaf 2013 fors gegroeid, van circa 197 melkkoeien en jongvee gemiddeld in 2013 naar in totaal 332 melkkoeien en jongvee op de peildatum in 2015. Een deel van de groei was dus al gerealiseerd en voor die aanwas zijn ook rechten

2019-01-14T15:59:25+00:00 14 januari 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden