Over Willem Bruil

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Willem Bruil has created 338 blog entries.

Fosfaatrechten

Jongveeopfokbedrijf. Niet in geschil is dat appellante geen melk produceert. Zij is daarmee geen nieuw gestart bedrijf in de zin van artikel 72 van het Uitvoeringsbesluit. Het betoog dat appellante op gelijke voet met melkproducerende bedrijven een beroep moet kunnen doen op de startersregeling slaagt niet. Voor zover appellante nadelig getroffen wordt door het achterwege

2021-10-18T14:31:46+02:0018 oktober 2021|Nieuwsflits|

Ontbinding pacht

De pachter pacht in totaal ongeveer 5 ha van de beide verpachters. Ze willen de beide pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de grond volgens hen onderverpacht voor aardappelteelt en kolenteelt en het land vol onkruid staat. Van bedrijfsmatige landbouw is volgens hen geen sprake. Verder vorderen de verpachters winstafdracht. Het hof neemt een tekortkoming

2021-10-18T14:30:16+02:0018 oktober 2021|Nieuwsflits|

Vastlegging pacht

Pachter (appellant) heeft percelen land geliberaliseerd gepacht voor de duur van twee jaar. Daarna zijn pachter en verpachter een vennootschap onder firma (vof) aangegaan. Volgens appellant is daarbij de pachtverhouding onveranderd voortgezet en hij vordert vastlegging van een reguliere pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat het aangaan van de vof slechts een fiscale constructie was en

2021-07-26T14:43:45+02:0026 juli 2021|Nieuwsflits|

Gebruiksbeperkingen

Bij besluit van 10 juli 2019 hebben provinciale staten van Overijssel het inpassingsplan "Landgoederen Oldenzaal" vastgesteld. Het plangebied van dit inpassingsplan ligt verspreid in het buitengebied van de gemeente Losser, tegen de oostgrens van de gemeente Oldenzaal. Het ligt tussen de kernen Oldenzaal en De Lutte en wordt doorkruist door de snelweg A1. Het inpassingsplan

2021-07-06T19:52:38+02:006 juli 2021|Nieuwsflits|

Lelieteelt

Lelieteelt in nabijheid Natura 2000 gebied Holtingerveld aan te merken als project dat onder de werking van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming valt. Geen sprake van voortzetting van bestaand project. Beoordeeld moet worden of dit project significante gevolgen kan hebben voor het Holtingerveld. Verweerder heeft in dit geval onvoldoende onderzoek verricht of een passende

2021-06-28T12:44:47+02:0028 juni 2021|Nieuwsflits|

Medepachter

Vordering van de pachter om zijn zoon als medepachter aan te merken. Het hof oordeelt dat de zoon niet voldoet aan de vereisten die gelden voor een medepachter. Op basis van het dossier en wat besproken is op de zitting heeft [appellant 2] niet laten zien dat hij voldoende kennis en ervaring heeft om een

2021-06-21T14:40:21+02:0021 juni 2021|Nieuwsflits|

Pachtprijzen

De pachtnormen 2021 zijn gepubliceerd. De berekende pachtnormen van 2021 van los bouw- en grasland zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de normen van 2020. In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal 5 procent en in vier gebieden is deze groter dan 10 procent. Met 14 procent is de daling

2021-06-07T16:46:12+02:007 juni 2021|Nieuwsflits|

Leidingen

Handhavingsverzoek aan de ACM inzake het beweerdelijk door TenneT in ongeoorloofd (commercieel) medegebruik en verhuur geven van onbenutte overcapaciteit van mantelbuizen bij hoogspanningsverbindingen. Was de ACM bevoegd de aanvraag buiten toepassing te laten? En zo nee, heeft de ACM kunnen oordelen dat het verzoek onvoldoende was geadstrueerd of dat het onderzoek door de ACM toereikend

2021-05-25T14:32:02+02:0025 mei 2021|Nieuwsflits|

Rabobank en fosfaatrechten

Geen mededelingsplicht Rabobank voor risico op invoering fosfaatrechtenstelsel. In deze zaak vordert een melkveehouder dat Rabobank hem de schade vergoedt die hij heeft geleden doordat de overheid, nadat de financieringsovereenkomst in oktober 2014 was gesloten, een fosfaatrechtenstelsel heeft ingevoerd, waardoor hij extra fosfaatrechten heeft moeten kopen. Volgens de melkveehouder had Rabobank hem op het risico

2021-04-26T16:07:43+02:0026 april 2021|Nieuwsflits|

Agrarisch natuurbeheer

Er heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De evaluatie is uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van LNV en de provincies. De tussenevaluatie is uitgevoerd in de vorm van een lerende evaluatie met als doel om te informeren en te leren over de uitvoerbaarheid en effectiviteit. De tussenevaluatie concludeert

2021-04-13T11:28:44+02:0013 april 2021|Nieuwsflits|
Meer berichten laden