About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 229 blog entries.

Verjaring

Partijen verschillen van mening over de vraag wanneer die termijn van tien jaren is aangevangen. Vaststaat dat het perceel van [gedaagden c.s.] betrokken is geweest bij de ruilverkaveling Over-Betuwe Oost, die heeft geresulteerd in de toedelingsakte van 14 februari 2013. Met deze toedelingsakte is een nieuw eigendomsrecht op de bij de ruilverkaveling betrokken percelen ontstaan,

2020-02-17T09:59:24+01:00 17 februari 2020|Nieuwsflits|

Bestemmingsplan

LTO Noord kan zich niet verenigen met het plandeel met de bestemming "Agrarisch", voor zover daarbinnen bij wijzigingsbevoegdheid een bouwvlak van ten hoogste 1 hectare mogelijk wordt gemaakt, en het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden", voor zover daarbinnen bij wijzigingsbevoegdheid een bouwvlak van ten hoogste 1,5 hectare wordt mogelijk gemaakt, alsmede voor zover

2020-02-17T09:58:41+01:00 17 februari 2020|Nieuwsflits|

Bossen

Er is een Bossenstrategie ontwikkeld. De hoofdambitie is om het bos met haar verschillende functies door te geven aan toekomstige generaties. Verder onder meer het streven naar een netto uitbreiding van het areaal bos in Nederland met 10% in 2030, wat neerkomt op ongeveer 37.000 hectare; en een toename van het aantal houtige landselementen (zoals

2020-02-10T11:41:35+01:00 10 februari 2020|Nieuwsflits|

Stikstof

In een brief heeft de regering verdere maatregelen voor het terugdringen van de stikstofbelasting aangekondigd: Er komt nu € 350 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk voor gerichte opkoop van veehouderijen, voor boeren die dat zelf willen en als onderdeel van het gebiedsproces. Er is € 172 miljoen beschikbaar voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen.

2020-02-10T11:40:59+01:00 10 februari 2020|Nieuwsflits|

Vogelgriep

In Oost-Polen is een uitbraak met het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) serotype H5N8 gediagnosticeerd. Dat was de eerste HPAI-uitbraak in de Europese Unie van dit winterseizoen. Inmiddels zijn uitbraken gemeld uit meerdere landen in Midden- en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne). De risicobeoordeling van de deskundigen geeft aan dat de Europese HPAI-situatie op

2020-02-03T10:30:40+01:00 3 februari 2020|Nieuwsflits|

Pluimvee

De bestrijding van salmonella in pluimvee is aangepast. De wijziging houdt in dat dieren van pluimveevermeerderingsbedrijven – dat zijn de bedrijven die uitsluitend broedeieren produceren – meteen worden afgevoerd en geslacht als de eerste controlemonsters besmet blijken te zijn met salmonella. Deze monsters worden door de veehouder zelf genomen in het kader van het Nationale

2020-02-03T10:29:45+01:00 3 februari 2020|Nieuwsflits|

Zonnepark

Omgevingsvergunning verleend voor realiseren van een zonnepark in Hardenberg; aan belangen van omwonenden voldoende tegemoet gekomen; beroep ongegrond en afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Rechtbank Overijssel 22-01-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:237

2020-01-27T18:28:59+01:00 27 januari 2020|Nieuwsflits|

Oplichters?

Aankoop van percelen landbouwgrond. Aansprakelijkheid verkoper, bemiddelaar en notaris. Centrale stelling van koper dat koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen op grond van (bewust) onjuiste/onvolledige informatie, verstrekt door verkoper en bemiddelaar wordt verworpen. Verkoper en bemiddelaar hebben voldoende duidelijk benadrukt dat de kans op waardestijging van de grond als gevolg van bestemmingswijzigingen onzeker was. Het hof

2020-01-27T18:28:18+01:00 27 januari 2020|Nieuwsflits|

Internationaal

Het rapport “De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband”, opgesteld door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek, bevat veel informatie over vooral de internationale handel in agrarische producten. Het rapport is naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerstukken II, 2019/20, 30252, nr. 25.  

2020-01-27T18:27:28+01:00 27 januari 2020|Nieuwsflits|

Melkquotum

Pandgever aangesproken op grond van toerekenbare tekortkoming door melkquotum waarop het pandrecht rustte te vervreemden. Geen beroep op verrekening nu beweerdelijke tegenvordering niet toekomt aan pandgever. Geen sprake van rekening-courant bij registratie melkquotum. Geen eigen schuld bij pandhouder. Hof Den Bosch 14-01-2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:78

2020-01-21T15:04:24+01:00 21 januari 2020|Nieuwsflits|
Meer berichten laden