About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 71 blog entries.

Handhaving

Aan de Tweede Kamer is aangeboden de versterkte handhavingsstrategie mest. De strategie is erop gericht om fraude met mest tegen te gaan en de naleving van de mestregelgeving te verbeteren. Kernelementen van de strategie zijn intensivering van samenwerking tussen verschillende toezichthouders en slimmer gebruik van moderne technologie. Op basis van een risicoanalyse zijn gebieden in

2018-10-09T17:02:43+00:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|

I&R onderzoek

Het onderzoek naar de onregelmatigheden in de Identificatie & Registratie (I&R) voor runderen, naar aanleiding van de vele meerlingen in 2017, nadert een afronding. Er zijn veel bedrijven gecontroleerd en er zijn ook (nog steeds) bedrijven geblokkeerd. Meer dan 1.400 bedrijven hebben een naheffing voor het fosfaatreductieplan ontvangen, voor in totaal € 2,7 mln. Kamerstukken

2018-10-09T17:02:05+00:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|

Watervergunning

Beroep tegen een watervergunning en in het bijzonder tegen een tijdelijke dam met duiker naast het perceel van eiser. Eiser stelt dat wordt afgeweken van artikel 7 van de beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Het beroep van eiser op de toetsingscriteria in de beleidsregels slaagt niet. Het beroep is

2018-10-09T17:01:30+00:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|

Erfdienstbaarheid

Als gevolg van ruilverkaveling in 1973 is een erfdienstbaarheid (‘reed van weg’) waarmee een dienend erf was belast, komen te vervallen. Het gegeven dat het heersend erf niet in de ruilverkaveling was betrokken, maakt dat niet anders. Geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat de erfdienstbaarheid moet worden hersteld. Evenmin door verkrijgende dan wel bevrijdende

2018-10-09T13:57:48+00:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|

Grondgebondenheid

De rechtbank heeft terecht overwogen dat de overeenkomsten niet inzichtelijk maken of de bewuste gronden feitelijk worden geëxploiteerd door [appellant] en zodoende tot haar bedrijfsvoering kunnen worden gerekend. Voorts heeft de rechtbank terecht van betekenis geacht dat in twee van de drie overeenkomsten is opgenomen dat de intentie is dat de overeenkomst geldt voor een

2018-10-09T13:57:16+00:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Aan de Tweede Kamer is gezonden een ontwerp-regeling (wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) met nadere regels voor de fosfaatbank (Kamerstukken II, 2017/18, 33037, nr. 310). Voor het toekennen van rechten uit de fosfaatbank wordt de figuur van de ontheffing gebruikt. Men kan voor vijf jaar ontheffing krijgen. Ontheffingen worden verleend ter bevordering van de grondgebondenheid, en het

2018-09-25T12:07:21+00:00 25 september 2018|Nieuwsflits|

Begroting

De begrotingsstukken van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn te vinden onder kamernummer 2018/19, 35000 XIV, bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting: nr. 2. Boeren stonden ook in de troonrede: “En met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel. Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en

2018-09-25T12:05:43+00:00 25 september 2018|Nieuwsflits|

Natuurbeheerplan

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat [appellant] geen belanghebbende is bij het besluit van 12 december 2016. Het rechtsgevolg van een natuurbeheerplan is dat daarbij wordt bepaald welke subsidies ingevolge de in de bijlage genoemde subsidieregelingen voor de in het plan opgenomen percelen kunnen worden aangevraagd. Alleen het belang van degenen die tot de kring

2018-09-17T15:40:40+00:00 17 september 2018|Nieuwsflits|

Belemmeringenwet privaatrecht

Formele rechtskracht. Afgegeven is een gedoogbeschikking ingevolge artikel 2 Belemmeringenwet privaatrecht. Die beschikking betreft een zogenaamd “afsluiterschema”. Dat is een ondergronds aangebracht samenstel van afsluiters afgedekt met een betonplaat. In het civiele geding komt aan de gedoogbeschikking formele rechtskracht toe. Een vordering tot verwijdering van het afsluiterschema gebaseerd op niet-nakoming van gemaakte afspraken, stuit daarop

2018-09-17T15:39:38+00:00 17 september 2018|Nieuwsflits|

Nieuw GLB

Van de Europese Commissie zijn drie voorstellen voor nieuwe verordeningen GLB bekend gemaakt: een “verordening inzake de strategische GLB-plannen” (COM(2018)392 ), een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (horizontale GLB-verordening) (COM(2018)393) en een GMO-wijzigingsverordening (COM (2018)394). De Europese Commissie streeft met het voorstel de volgende drie algemene doelen

2018-09-11T15:50:45+00:00 11 september 2018|Nieuwsflits|
Meer berichten laden