About Willem Bruil

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Bruil has created 51 blog entries.

Conformiteit

In hoger beroep legt [appellant] enkel nog aan zijn vordering ten grondslag dat de mesttank niet beantwoordt aan de overeenkomst, omdat deze niet in staat is om dikke mest op te pompen. Tussen partijen staat vast dat de door Wasse geleverde mesttank beschikt over een centrifugaal vulpomp. De deskundige heeft in zijn rapport van februari

2018-08-14T11:35:37+00:00 14 augustus 2018|Nieuwsflits|

Verrekening landinrichting

Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat de uitvoeringscommissie naar het oordeel van de rechtbank in haar verweerschrift voldoende heeft uitgelegd dat de vaststelling van de bodemgeschiktheidsklassenkaart heeft plaatsgevonden conform de wettelijke eisen van onder meer de Rilg (hierboven samengevat weergegeven in r.o. 3.3). Weliswaar is het ook in de situatie dat de bodemgeschiktheidsklassen

2018-08-14T11:34:41+00:00 14 augustus 2018|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Opfokovereenkomst. Vordering tot overdracht van rechten aan de eigenaar van de dieren wordt afgewezen. Overeenkomst kan verschillend worden uitgelegd. Geen aanvullende werking redelijkheid en billijkheid. Rechtbank Midden-Nederland 30-07-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3645

2018-08-13T08:31:01+00:00 6 augustus 2018|Nieuwsflits|

Bomen

De rechtbank concludeert dat zij er vanuit moet gaan dat er geen rechtsgeldige aanwijzing van een bebouwde kom in de zin van de Boswet heeft plaatsgevonden. Verweerder heeft dus niet aangetoond dat de percelen waarop de houtopstanden zijn geveld, liggen binnen dat deel van de gemeente, waarvoor een bevoegdheid bestaat tot het stellen van regels

2018-08-06T13:32:43+00:00 6 augustus 2018|Nieuwsflits|

Landinrichting – verjaring

Op grond van artikel 208 lid 2 Liw (de voorloper van artikel 82 lid 2 Wilg) geldt de akte van toedeling als titel voor de daarin omschreven rechten en worden de daarin omschreven onroerende zaken en beperkte rechten door de inschrijving van de akte in de openbare registers verkregen. Door de ruilverkaveling is dan ook

2018-08-06T11:39:53+00:00 6 augustus 2018|Nieuwsflits|

Omgevingswet

In een brief worden de hoofdlijnen van het Invoeringsbesluit Omgevingswet geschetst en een doorkijk gegeven over de uitwerking van de Invoeringswet. Daarbij is ook de uitwerking van een aantal moties betrokken. Onderwerpen die bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet een nadere uitwerking vergen in het Invoeringsbesluit, zullen waar mogelijk worden verwerkt. Het streven is

2018-08-06T11:38:54+00:00 6 augustus 2018|Nieuwsflits|

WOZ

Waardevaststelling melkveebedrijf met bedrijfswoning. Bruikbaarheid van de Taxatiewijzer. Rechtbank Rotterdam 06-07-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5410 WOZ-waarde van een melkveebedrijf met bedrijfswoning. Is sprake van een onjuiste objectafbakening? Is de door de Rechtbank per 1 januari 2014 vastgestelde WOZ-waarde van € 453.000 te hoog? |Heeft belanghebbende recht op schadevergoeding als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb? Het Hof

2018-08-03T11:30:52+00:00 3 augustus 2018|Nieuwsflits|

Bedrijfsmatig

De vraag die in het hoger beroep moet worden beantwoord is of de pachter een agrarische onderneming drijft die voldoet aan de eisen van bedrijfsmatig gebruik. Het hof oordeelt dat op basis van de door de pachter verstrekte bedrijfsgegevens niet kan worden geoordeeld dat sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie. De toelichting ter zitting heeft

2018-08-03T11:30:12+00:00 3 augustus 2018|Nieuwsflits|

Jonge boeren

Uit artikel 5 van de maatschapsovereenkomst van 1998, aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van 1 mei 1997, tussen de ouders, [naam 2] en [naam 4] volgt dat de medewerking van alle maten wordt vereist voor onder meer het doen van investeringen die de som of de waarden van 5.000,- gulden te boven gaan. Op

2018-08-03T11:16:52+00:00 3 augustus 2018|Nieuwsflits|

Omgevingswet

De stand van zaken wordt uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer. De minister: “Het komende jaar is cruciaal op weg naar de inwerkintreding op 1 januari 2021. Gelet op de gerapporteerde voortgang in 2017 en de borging van de afspraken in het bestuursakkoord, heb ik het volste vertrouwen dat op 1 januari 2021

2018-08-03T11:16:13+00:00 3 augustus 2018|Nieuwsflits|
Meer berichten laden