Nationaal programma landbouwbodems

De minister heeft over dit programma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd: Kamerstukken II, 2018/19, 30015, nr. 58. Streefdoel is dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in 2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd. Veel onderzoek.  

2019-04-30T10:02:25+02:00 30 april 2019|Nieuwsflits|

Pachtbeleid

Onder andere over de brief van minister Schouten over de nieuwe pachtregelgeving is een algemeen overleg gehouden op 27 maart 2019: Kamerstukken II, 2018/19 27924, nr. 74.

2019-04-30T10:01:34+02:00 30 april 2019|Nieuwsflits|

Paarden

De minister heeft een brief gestuurd over de Identificatie en Registratie (I&R) van paarden. In de brief wordt het huidige systeem beschreven en de veranderingen die op stapel staan. In april 2021 treedt de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening volledig in werking. Op basis van deze nieuwe regelgeving zullen strengere eisen worden gesteld aan het I&R-systeem voor

2019-04-29T13:34:15+02:00 29 april 2019|Nieuwsflits|

Verrekening na voorkeursrecht

Op 6 oktober 2017 is een koopovereenkomst gesloten tussen [eisers] als verkopers en [gedaagde] als koper met betrekking tot de percelen grond. Onbetwist is komen vast te staan dat [gedaagde] hierbij gebruik heeft kunnen maken van zijn voorkeursrecht als pachter. In de koopovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat zij bereid zijn de levering van de gronden

2019-04-29T13:33:30+02:00 29 april 2019|Nieuwsflits|

Vleesveehouders

Fosfaatrechten: herziening van toegekende fosfaatrechten met toepassing van de beleidsregel fosfaatrechten jongvee (Beleidsregel). Definitie van het begrip “melkvee”; de interpretatie van dit begrip in de Beleidsregel en in vervolg daarop in de besluitvorming komt niet overeen met de Meststoffenwet (Msw). Hetgeen verweerder heeft aangevoerd over de goedkeuringsbeschikking, waarin de Europese Commissie het fosfaatrechtenstelsel met de

2019-04-17T11:27:12+02:00 17 april 2019|Nieuwsflits|

Endotoxinen

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente Laarbeek de omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een varkensbedrijf gedeeltelijk kon weigeren vanwege de toename van de uitstoot van endotoxinen. Op basis van een advies van de StAB concludeert de rechtbank dat de grenswaarde voor de uitstoot voldoende is onderbouwd en dat verweerder gebruik mocht maken van

2019-04-15T14:59:42+02:00 15 april 2019|Nieuwsflits|

Lijst geldelijke regelingen

Weerijs-Zuid; claims t.a.v. diverse kostenposten, deels gegrond. Rechtbank Oost-Brabant 03-04-2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1957; Verschil in gebruikswaarde/kwaliteit, schaduwschade, agrarische meerwaarde, ECLI:NL:RBOBR:2019:1793

2019-04-15T14:58:58+02:00 15 april 2019|Nieuwsflits|

Herplantplicht

Verweerder heeft gesteld dat de ontheffing van de herplantplicht op grond van artikel 3.3 van de beleidsregel alleen in bijzondere gevallen kan worden verleend. Verweerder heeft aangegeven dat blijkens de toelichting bij artikel 3.3 van de beleidsregel van een bijzonder geval sprake kan zijn indien de draden zo laag hangen dat bosontwikkeling niet meer mogelijk

2019-04-11T10:39:17+02:00 11 april 2019|Nieuwsflits|

Regulier

Voortzetting gebruik na afloop eenmalige pachtovereenkomst kwalificeert als een reguliere overeenkomst. Vastlegging. Hof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2647

2019-04-11T10:38:43+02:00 11 april 2019|Nieuwsflits|

Pachtvorm

Artikel 70f lid 3 en lid 5 Pachtwet. De kern van de zaak is de kwalificatie van de tussen partijen gesloten gebruikersovereenkomst van 2006. Het is geen teeltovereenkomst als bedoeld in artikel 70f lid 3 Pachtwet omdat niet aan de formele vereisten is voldaan. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor een eenmalige pachtovereenkomst. Het hof oordeelt

2019-04-11T10:38:05+02:00 11 april 2019|Nieuwsflits|
Meer berichten laden