Wnb-vergunning

De Wnb-vergunning voor de melkveehouderij aan de [locatie] in [woonplaats] voorziet in een uitbreiding van het bedrijf en een toename van de veestapel. Deze uitbreiding leidt tot een toename van depositie waarvoor bij de Wnb-vergunning ontwikkelingsruimte is toegedeeld. Uit informatie die het college heeft verstrekt volgt dat de depositietoename onder meer plaatsvindt op een aantal

2018-12-17T11:16:45+01:00 17 december 2018|Nieuwsflits|

Jachtakte

Weigering jachtakte. De rechtbank is op grond van de op 19 september 2018 in werking getreden Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 bevoegd van het beroep kennis te nemen. De rechtbank is van oordeel dat de minister van Veiligheid en Justitie in redelijkheid heeft kunnen vinden dat eiser verkeert in criminele kringen en dat hij op

2018-12-17T11:16:07+01:00 17 december 2018|Nieuwsflits|

Landbouw

Er is een nieuw besluit van de staatssecretaris van financiën over de fiscale behandeling van ondernemers in de agrarische sector. Dit besluit vervangt het besluit van 13 oktober 2010. De volgende onderdelen zijn vervallen, gewijzigd of toegevoegd: De goedkeuringen in onderdeel 2 over de toepassing van het eerste en tweede pachtersvoordeel zijn vervallen. Voor bestaande

2018-12-13T10:52:53+01:00 13 december 2018|Nieuwsflits|

Vastlegging

Inzet van de zaak is in conventie vastlegging als reguliere pachtovereenkomst van goedgekeurde geliberaliseerde pachtovereenkomsten en in reconventie de betaling van achterstallige pacht. Complicatie is dat de vonnissen van de pachtkamer in eerste aanleg mede zijn gewezen door een deskundig lid dat op de datum van het wijzen van de vonnissen was gedefungeerd. Na tussenarrest

2018-12-13T10:45:13+01:00 13 december 2018|Nieuwsflits|

PAS

Verzoek om een voorlopige voorziening; Wet natuurbescherming; Programma Aanpak Stikstof (PAS). Gevolgen arrest Hof van Justitie Europese Unie. Toewijzing deel verzoeken; afwijzing deel verzoeken. De voorzieningenrechter zal zich bij de beoordeling van de verzoeken om een voorlopige voorziening die aan hem zijn voorgelegd daarom blijven richten naar de lijn zoals deze is neergelegd in de

2018-12-05T14:13:43+01:00 5 december 2018|Nieuwsflits|

Betalingsrechten

Uitleg van voorwaarde in pachtovereenkomst: “Mochten er tijdens de duur van deze overeenkomst rechten, in welke vorm dan ook, ontstaan welke samenhangen met het gebruik van het gepachte uit deze overeenkomst dan zullen deze rechten, hoe ook genaamd, aan het eind van de overeenkomst aan verpachter toekomen”. Het hof oordeelt door uitleg dat pachter niet

2018-12-05T14:13:03+01:00 5 december 2018|Nieuwsflits|