Jonge landbouwer

Naar het oordeel van het College heeft appellante niet aangetoond dat de zoon, in weerwil van de registratie in het handelsregister en van wat in de maatschapsakte is bepaald, niet belast was met de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de maatschap waartoe hij op 1 mei 2010 is toegetreden. Appellante heeft de berekening van verweerder, zoals weergegeven

2018-10-31T13:28:06+01:00 31 oktober 2018|Nieuwsflits|

PAS

Het rapport Tussenevaluatie PAS, dat is opgesteld door adviesbureau TAUW, is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 140). Er zijn met het PAS inmiddels zo’n 8000 toestemmingsbesluiten genomen en meldingen ingediend (tot en met 2017). De administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn met de toepassing van het PAS verlaagd ten opzichte

2018-10-31T13:27:27+01:00 31 oktober 2018|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Het CBB heeft geoordeeld over een eventuele strijd van het fosfaatrechtenstelsel met art. 1 EP EVRM. Het fosfaatrechtenstelsel vormt een inmenging in het door artikel 1 van het van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP) gewaarborgde eigendomsrecht van appellanten. De Nederlandse

2018-10-25T12:02:51+01:00 25 oktober 2018|Nieuwsflits|

Melkveefosfaatreferentie

Verweerder heeft appellante verzocht om stukken in te dienen over de uitbreiding van haar melkveebedrijf. Geconcludeerd is dat voor 12 december 2013 geen financierings- of bouwovereenkomsten zijn aangegaan ten behoeve van de uitbreiding. Van onomkeerbare verplichtingen voor 12 december 2013 die een buitensporige last met zich meenemen is daarom in het geval van appellante geen

2018-10-18T16:16:26+01:00 18 oktober 2018|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Opfokovereenkomst. Eigenaar vordert overdracht van fosfaatrechten. In de overeenkomst zelf is geen regeling opgenomen over de fosfaatrechten. Voor het antwoord op de vraag of op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid [eiseres] is aan te merken als rechthebbende van de fosfaatrechten, overweegt de rechtbank het volgende. [eiseres] heeft ter zitting verklaard

2018-10-18T16:14:59+01:00 18 oktober 2018|Nieuwsflits|

Gelijkberechtiging

Het Gerecht van de Europese Unie is van oordeel dat de Europese Commissie bij haar besluitvorming een andere procedure had moeten volgen bij de beoordeling of sprake was van staatssteun bij de Nederlandse regeling voor verwerving van natuur zoals die gold tot 2011. De Europese Commissie had eerder op een klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging

2018-10-18T16:14:06+01:00 18 oktober 2018|Geen onderdeel van een categorie|

Handhaving

Aan de Tweede Kamer is aangeboden de versterkte handhavingsstrategie mest. De strategie is erop gericht om fraude met mest tegen te gaan en de naleving van de mestregelgeving te verbeteren. Kernelementen van de strategie zijn intensivering van samenwerking tussen verschillende toezichthouders en slimmer gebruik van moderne technologie. Op basis van een risicoanalyse zijn gebieden in

2018-10-09T17:02:43+01:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|

I&R onderzoek

Het onderzoek naar de onregelmatigheden in de Identificatie & Registratie (I&R) voor runderen, naar aanleiding van de vele meerlingen in 2017, nadert een afronding. Er zijn veel bedrijven gecontroleerd en er zijn ook (nog steeds) bedrijven geblokkeerd. Meer dan 1.400 bedrijven hebben een naheffing voor het fosfaatreductieplan ontvangen, voor in totaal € 2,7 mln. Kamerstukken

2018-10-09T17:02:05+01:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|

Watervergunning

Beroep tegen een watervergunning en in het bijzonder tegen een tijdelijke dam met duiker naast het perceel van eiser. Eiser stelt dat wordt afgeweken van artikel 7 van de beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Het beroep van eiser op de toetsingscriteria in de beleidsregels slaagt niet. Het beroep is

2018-10-09T17:01:30+01:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|

Erfdienstbaarheid

Als gevolg van ruilverkaveling in 1973 is een erfdienstbaarheid (‘reed van weg’) waarmee een dienend erf was belast, komen te vervallen. Het gegeven dat het heersend erf niet in de ruilverkaveling was betrokken, maakt dat niet anders. Geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat de erfdienstbaarheid moet worden hersteld. Evenmin door verkrijgende dan wel bevrijdende

2018-10-09T13:57:48+01:00 9 oktober 2018|Nieuwsflits|
Meer berichten laden