Fosfaatrechten

Aan de Tweede Kamer is gezonden een ontwerp-regeling (wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) met nadere regels voor de fosfaatbank (Kamerstukken II, 2017/18, 33037, nr. 310). Voor het toekennen van rechten uit de fosfaatbank wordt de figuur van de ontheffing gebruikt. Men kan voor vijf jaar ontheffing krijgen. Ontheffingen worden verleend ter bevordering van de grondgebondenheid, en het

2018-09-25T12:07:21+01:00 25 september 2018|Nieuwsflits|

Begroting

De begrotingsstukken van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn te vinden onder kamernummer 2018/19, 35000 XIV, bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting: nr. 2. Boeren stonden ook in de troonrede: “En met waardering voor onze boeren, tuinders en vissers, die onder soms moeilijke omstandigheden zorgen voor ons voedsel. Het kabinet komt met gerichte maatregelen om landbouw en

2018-09-25T12:05:43+01:00 25 september 2018|Nieuwsflits|

Natuurbeheerplan

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat [appellant] geen belanghebbende is bij het besluit van 12 december 2016. Het rechtsgevolg van een natuurbeheerplan is dat daarbij wordt bepaald welke subsidies ingevolge de in de bijlage genoemde subsidieregelingen voor de in het plan opgenomen percelen kunnen worden aangevraagd. Alleen het belang van degenen die tot de kring

2018-09-17T15:40:40+01:00 17 september 2018|Nieuwsflits|

Belemmeringenwet privaatrecht

Formele rechtskracht. Afgegeven is een gedoogbeschikking ingevolge artikel 2 Belemmeringenwet privaatrecht. Die beschikking betreft een zogenaamd “afsluiterschema”. Dat is een ondergronds aangebracht samenstel van afsluiters afgedekt met een betonplaat. In het civiele geding komt aan de gedoogbeschikking formele rechtskracht toe. Een vordering tot verwijdering van het afsluiterschema gebaseerd op niet-nakoming van gemaakte afspraken, stuit daarop

2018-09-17T15:39:38+01:00 17 september 2018|Nieuwsflits|

Nieuw GLB

Van de Europese Commissie zijn drie voorstellen voor nieuwe verordeningen GLB bekend gemaakt: een “verordening inzake de strategische GLB-plannen” (COM(2018)392 ), een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (horizontale GLB-verordening) (COM(2018)393) en een GMO-wijzigingsverordening (COM (2018)394). De Europese Commissie streeft met het voorstel de volgende drie algemene doelen

2018-09-11T15:50:45+01:00 11 september 2018|Nieuwsflits|

Planschade

Planschade i.v.m. bestemmingsplan voor een nieuw agrarisch bedrijf. StAB. Planvergelijking en reële prognose van geurbelasting biologische veehouderij. Geen planologisch nadeel. Beroep gegrond, rechtsgevolgen vernietigde besluit blijven in stand. Rechtbank Gelderland 03-09-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3801

2018-09-11T15:49:14+01:00 11 september 2018|Nieuwsflits|

Visie

De landbouwvisie van LNV is hier te downloaden. De titel van dit inspirerende document: “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in de kringlooplandbouw”.

2018-09-11T15:48:45+01:00 11 september 2018|Nieuwsflits|

Plantenziektenwet

Het behoort in beginsel tot het normale bedrijfsrisico van een professionele teler dat het bedrijf schade kan lijden door maatregelen ter bestrijding van een plantenziekte, ook als dit niet op voorhand te verwachten valt. Niet kan worden geoordeeld dat de door appellante geleden schade, zoals omschreven en becijferd in het schaderapport, niet tot haar normale

2018-09-03T15:44:53+01:00 3 september 2018|Nieuwsflits|

Faunafonds

Schade door spreeuwen aan bessen. Zoals de Afdeling in haar uitspraak van 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:740, heeft overwogen zijn bessen zeer aantrekkelijk voor vogels, zodat dit gewas erg schadegevoelig is. Het beleid dat, gelet op deze schadegevoeligheid, vogelschade in bessen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komt en van de grondgebruiker verwacht wordt dat bessenpercelen

2018-09-03T15:44:02+01:00 3 september 2018|Nieuwsflits|

BBL

De Rekening en Verantwoording 2017 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)is naar de Tweede Kamer gestuurd. Met ingang van 2014 is de overdracht gestart van de voormalige BBL oud en nieuw gronden naar de provincies. In de bestuursovereenkomst grond EZ-provincies (september 2013) is vastgelegd dat een oppervlakte van 8000 hectare met ingang van 2016 in

2018-09-03T15:43:24+01:00 3 september 2018|Geen onderdeel van een categorie|
Meer berichten laden