Fosfaatreductieplan

De Regeling vormt een inmenging in het door artikel 1 van het EP gewaarborgde eigendomsrecht, is bij wet voorzien en kent een redelijke mate van evenredigheid (‘fair balance’) tussen het doel en de getroffen maatregelen. Of de Regeling als zodanig de toets aan artikel 1 van het EP doorstaat, is mede afhankelijk van de vraag

2018-08-27T15:16:52+01:00 27 augustus 2018|Nieuwsflits|

Diergeneesmiddelen

Boetes opgelegd aan groothandel in diergeneesmiddelen voor het leveren van URA diergeneesmiddelen zonder een recept van een dierenarts en voor het leveren van UDD diergeneesmiddelen op adressen van houders van dieren in plaats van aan een dierenarts. Rechtbank Rotterdam 25-04-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3302

2018-08-20T15:28:26+01:00 20 augustus 2018|Nieuwsflits|

Wateroverlast 2016

De rechtbank komt tot de conclusie dat WDD tegenover [eiseres ] niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht als waterbeheerder. Dat betekent dat Waterschap De Dommel (WDD) alleen al om die reden niet aansprakelijk is voor de (gestelde) schade. De rechtbank voegt daaraan toe dat, ook indien één of meer van de stellingen van [eiseres ]

2018-08-20T15:27:54+01:00 20 augustus 2018|Nieuwsflits|

Handhaving

Last onder dwangsom. Klinkerverharding en elektriciteitskabel op perceel met bestemming "Agrarisch". Binnenplanse afwijking niet mogelijk en verweerder wil niet meewerken aan een buitenplanse afwijking. Verweerder bevoegd. Overtreding is niet legaliseerbaar, geen bijzondere omstandigheden aanwezig en handhaving is niet onevenredig. Het recht om handhavend op te treden is niet verwerkt doordat lang niet is opgetreden tegen

2018-08-20T15:27:14+01:00 20 augustus 2018|Nieuwsflits|

Conformiteit

In hoger beroep legt [appellant] enkel nog aan zijn vordering ten grondslag dat de mesttank niet beantwoordt aan de overeenkomst, omdat deze niet in staat is om dikke mest op te pompen. Tussen partijen staat vast dat de door Wasse geleverde mesttank beschikt over een centrifugaal vulpomp. De deskundige heeft in zijn rapport van februari

2018-08-14T11:35:37+01:00 14 augustus 2018|Nieuwsflits|

Verrekening landinrichting

Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat de uitvoeringscommissie naar het oordeel van de rechtbank in haar verweerschrift voldoende heeft uitgelegd dat de vaststelling van de bodemgeschiktheidsklassenkaart heeft plaatsgevonden conform de wettelijke eisen van onder meer de Rilg (hierboven samengevat weergegeven in r.o. 3.3). Weliswaar is het ook in de situatie dat de bodemgeschiktheidsklassen

2018-08-14T11:34:41+01:00 14 augustus 2018|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

Opfokovereenkomst. Vordering tot overdracht van rechten aan de eigenaar van de dieren wordt afgewezen. Overeenkomst kan verschillend worden uitgelegd. Geen aanvullende werking redelijkheid en billijkheid. Rechtbank Midden-Nederland 30-07-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3645

2018-08-13T08:31:01+01:00 6 augustus 2018|Nieuwsflits|

Bomen

De rechtbank concludeert dat zij er vanuit moet gaan dat er geen rechtsgeldige aanwijzing van een bebouwde kom in de zin van de Boswet heeft plaatsgevonden. Verweerder heeft dus niet aangetoond dat de percelen waarop de houtopstanden zijn geveld, liggen binnen dat deel van de gemeente, waarvoor een bevoegdheid bestaat tot het stellen van regels

2018-08-06T13:32:43+01:00 6 augustus 2018|Nieuwsflits|

Landinrichting – verjaring

Op grond van artikel 208 lid 2 Liw (de voorloper van artikel 82 lid 2 Wilg) geldt de akte van toedeling als titel voor de daarin omschreven rechten en worden de daarin omschreven onroerende zaken en beperkte rechten door de inschrijving van de akte in de openbare registers verkregen. Door de ruilverkaveling is dan ook

2018-08-06T11:39:53+01:00 6 augustus 2018|Nieuwsflits|

Omgevingswet

In een brief worden de hoofdlijnen van het Invoeringsbesluit Omgevingswet geschetst en een doorkijk gegeven over de uitwerking van de Invoeringswet. Daarbij is ook de uitwerking van een aantal moties betrokken. Onderwerpen die bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet een nadere uitwerking vergen in het Invoeringsbesluit, zullen waar mogelijk worden verwerkt. Het streven is

2018-08-06T11:38:54+01:00 6 augustus 2018|Nieuwsflits|
Meer berichten laden