Boete

Bestuurlijke boete van € 78.000 wegens overtreding van de Meststoffenwet. Punten van geschil: welke percelen waren in gebruik, de bezinklaag in de mestkelder en de eindvoorraden diervoer. Beroep ongegrond. Enige matiging van de boete wegens vertraagde besluitvorming. CBB 25-05-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:2522

2018-05-29T17:02:37+01:00 29 mei 2018|Nieuwsflits|

Schoolfruit

Er is een nieuwe regeling schoolfruit, - groenten en –melk 2018. (Stcrt. 2018, nr. 28670). Erkende leveranciers verstrekken gratis melk, groenten of fruit aan deelnemende scholen. De leverancier ontvangt vervolgens een vergoeding van de overheid. Uiteraard zijn er allerlei voorwaarden aan verbonden. De EU betaalt ook mee.

2018-05-29T17:01:53+01:00 29 mei 2018|Nieuwsflits|

Staldering

Stalderingseis Verordening ruimte Noord-Brabant. Deze uitspraak is een vervolg op de uitspraak van 16 januari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:297). De aanvraag voor een uitbreiding van een veehouderij i Reusel de Mierden is geweigerd vanwege de stalderingseis in de Verordening ruimte Noord-Brabant. Deze eis houdt kort gezegd in dat voor iedere uitbreiding van stalruimte elders een stal moet

2018-05-29T17:00:55+01:00 29 mei 2018|Nieuwsflits|

Fosfaatrechten

De minister erkent dat de invoering van het fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau ingrijpende gevolgen kan hebben. Verschillende categorieën ondernemers komen aan de orde: starters, bedrijven met een gewijzigde rechtsvorm, ondernemers met onomkeerbare investeringsverplichtingen, de biologische melkveehouderij. De minister voelt wel mee, maar biedt geen oplossingen. Mogelijkheden zouden er alleen zijn wanneer een extra generieke korting wordt

2018-05-24T15:37:32+01:00 24 mei 2018|Nieuwsflits|

Stroperij

Wegens vele overtredingen van de Flora- en faunawet, inmiddels vervangen door de Wet Natuurbescherming, wordt verdachte veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf en een boete. Geen extraterritoriale werking Flora- en faunawet. Geen criminele organisatie. Rechtbank Amsterdam 17-05-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3383 en andere zaken.

2018-05-24T15:36:49+01:00 24 mei 2018|Nieuwsflits|

Natura 2000

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de verschillende bevoegdheden rond Natura 2000. Het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming (Wnb) is dat de provincies zorgdragen voor de uitvoering van het natuurbeleid in de Natura 2000-gebieden. De verantwoordelijkheid van het Rijk betreft primair het vaststellen van doelen en algemene kaders. De verantwoordelijkheid om deze doelen te realiseren

2018-05-24T15:36:09+01:00 24 mei 2018|Nieuwsflits|

Paard

Koop van paard voor de dressuursport. Kort na koop en levering blijkt dat het paard behept is met een gebrek waardoor het niet geschikt is voor (enigszins duurzaam) gebruik in de dressuursport. Non-conformiteit. Ontbinding koopovereenkomst en ongedaanmaking van de verrichte prestaties. Hof Den Bosch 08-05-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1988

2018-05-15T14:10:16+01:00 15 mei 2018|Geen onderdeel van een categorie|

Faunafonds

Schade door mezen aan peren. Het standpunt van het college van GS dat [wederpartij] een effectieve methode had kunnen toepassen om schade aan zijn peren te voorkomen is door [wederpartij] gemotiveerd betwist. Volgens [wederpartij] zijn er in Nederland twee bedrijven die hagelnetten bij de teelt van Conference-peren gebruiken. Deze bedrijven gebruiken naast die netten geen

2018-05-15T14:09:32+01:00 15 mei 2018|Nieuwsflits|

Knelgevallen

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om verzoekster, zoals zij vraagt, bij wege van voorlopige maatregel toe te staan om zich te gedragen alsof haar 7.669 kg fosfaatrecht is toegekend. Het is niet duidelijk of verzoekster voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 72 van de Uitvoeringsbesluit, nu over de bedrijfsoverdracht tussen de

2018-05-07T16:01:09+01:00 7 mei 2018|Nieuwsflits|

I&R

Bedrijfsblokkade in verband met kalveren in I&R-systeem. Schorsing voor zover bedrijfsblokkade ziet op kalveren die na 1 januari 2018 op het bedrijf van verzoekster zijn geboren. De relevante Europese regelgeving dwingt niet zonder meer tot het verbieden van alle verplaatsingen van alle dieren van verzoekster. De voorzieningenrechter ziet ruimte voor een minder vergaande lezing van

2018-05-07T16:00:20+01:00 7 mei 2018|Nieuwsflits|
Meer berichten laden