Pacht – onteigening

Een pachtrecht kan anders dan de in art. 4 Ow genoemde rechten (het recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik, bewoning, beklemming en huurkoop) niet worden onteigend. Het vervalt op grond van art. 59 lid 3, eerste volzin, Ow door de inschrijving van het vonnis waarbij de verpachte zaak wordt onteigend. Art. 40b lid 1 Ow

2018-04-24T12:45:19+01:00 24 april 2018|Nieuwsflits|

Verzekering

Bij een teler van orchideeën is schade aan planten ontstaan. De teler wil dat haar verzekeraar de schade vergoedt. De teler voert aan dat de schade is veroorzaakt door een probleem met de reinigingsinstallatie van de voedingsunit. Op basis van de verzekering is de schade alleen gedekt als de schade is ontstaan door een beschadiging

2018-04-17T10:38:23+01:00 17 april 2018|Nieuwsflits|

Waardeverrekening

Biedt de Wilg een grondslag voor de financiële verrekening van kwaliteitsverschillen van geruilde landbouwgronden via de lijst der geldelijke regelingen? AG Valk meent van wel. `Met de Wilg heeft de wetgever gekozen voor oppervlakte als ruilgrondslag. Die keuze sluit echter niet uit dat waardeverschillen tussen de ingebrachte en toegedeelde gronden via de LGR worden verrekend.

2018-04-17T10:37:08+01:00 17 april 2018|Nieuwsflits|

Jonge boeren

Niet in geschil is dat de maatschapsakte van 6 januari 2015 geen bepalingen bevat waaruit blijkt dat de zoon blokkerende zeggenschap heeft ter zake van alle ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000,-. Gelet hierop heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat niet aan het vereiste van blokkerende zeggenschap van

2018-04-11T11:23:52+01:00 11 april 2018|Nieuwsflits|

Verdeling

Onverdeelde gemeenschap waartoe verpachte boerderijen met land behoorden. Vordering tot betaling van de tot datum verdeling en levering verschuldigde pachtsommen. Processueel ondeelbare rechtsverhoudingen? Hof oordeelt (voorshands) dat de vorderingen in eerste aanleg vorderingen betroffen van twee deelgenoten jegens drie andere deelgenoten en een derde. In het andere geval zijn het verdelingsvorderingen. Het hof gelast een

2018-04-11T11:22:25+01:00 11 april 2018|Nieuwsflits|

Percelen GLB

Het waterschap heeft de percelen om niet in gebruik gegeven aan appellante voor het oogsten van grasgewas door het te maaien en af te voeren. De in dat verband tussen appellante en het waterschap gesloten bruikleenovereenkomst beperkt de vrijheid van appellante om over de percelen te beschikken aanzienlijk, nu appellante de percelen uitsluitend mag gebruiken

2018-04-05T14:37:15+01:00 5 april 2018|Nieuwsflits|

Ruilverkaveling

Bij een ruilverkaveling in 1979 is een erfdienstbaarheid vervallen. Is sprake van een kennelijke vergissing? Indien sprake is geweest van een vergissing is, allereerst, opmerkelijk dat de toenmalige eigenaar van perceel 424 daar niet tegen is opgekomen in de ruilverkavelingsprocedure. Ook de toenmalige Ruilverkavelingswet 1954 bood de rechthebbende diverse mogelijkheden om bezwaar te maken indien

2018-04-05T14:35:37+01:00 5 april 2018|Nieuwsflits|