Percelen

Boete meststofwet wegens overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm. In geschil is of het betreffende perceel bij bedrijf van eiseres in gebruik was en of het perceel om die reden bij de berekening van de voor eiseres geldende fosfaatgebruiksnorm dient te worden betrokken. Conclusie: geen feitelijke beschikkingsmacht, Rechtbank Noord-Nederland 21-03-2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:988  

2018-03-29T12:09:10+01:00 29 maart 2018|Nieuwsflits|

GLB-inkomenssteun

De Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB is op enkele onderdelen gewijzigd. Zo is de minimale periode voor vanggewassen verkort. Met de komst van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/11551 van de Commissie van 15 februari 2017 is Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 op onderdelen gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft de vaststelling van een Europese minimumperiode waarin de

2018-03-29T12:07:54+01:00 29 maart 2018|Nieuwsflits|

NB-vergunning

Anders dan [appellant] stelt is de gecombineerde bedrijfsvoering van glastuinbouw en het houden van vee het eerder vergunde project en is het bedrijfsonderdeel dat ziet op glastuinbouw derhalve geen afzonderlijk project in de zin van de Habitatrichtlijn en artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998. Bij de beoordeling van de effecten van de aangevraagde

2018-03-29T12:06:44+01:00 29 maart 2018|Nieuwsflits|

Bermen

Het College ziet gelet op wat appellante heeft aangevoerd, geen redenen dat artikel 2.10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Uitvoeringsregeling – voor zover het betreft bermen tot een breedte van drie meter van de weg – in strijd is met een hogere – algemeen verbindende – regeling, dan wel dat de nationale

2018-03-20T10:08:52+01:00 20 maart 2018|Nieuwsflits|

PAS

De regering reageert op de schorsing van enkele NB-wetvergunningen door de Raad van State, met het oog op de programmatische aanpak: “De uitspraak heeft geen negatieve gevolgen voor de verbetering van het milieu. In ieder geval kunnen vergunningen die zorgen voor een afname van de stikstofdepositie, bijvoorbeeld vanwege het gebruik van een schonere stal, gewoon

2018-03-20T10:07:40+01:00 20 maart 2018|Nieuwsflits|

Milieuvergunning

  Omgevingsvergunning verleend voor activiteit milieu en activiteiten met invloed op de fysieke leefomgeving ten behoeve van een varkenshouderij. Aan het besluit heeft geen akoestisch rapport ten grondslag gelegen; dat is pas bij het verweerschrift ingediend. De daarin omschreven wijze van ventileren wijkt af van de in de aanvraag beschreven wijze van ventileren. Als de

2018-03-13T17:12:18+01:00 13 maart 2018|Nieuwsflits|

I&R

De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de onregelmatigheden in I&R. Een stand van zaken is weergegeven in Kamerstukken II 2017/18, 33037, nr. 274. Het beeld van de omvang van de onregelmatigheden en de financiële voordelen die daarmee zijn behaald, is onveranderd. Er is ook een lijst van vragen en

2018-03-13T17:09:59+01:00 13 maart 2018|Nieuwsflits|

POR-regeling

Civiel kort geding. Vordering tot het verlengen van ontheffingen voor pluimvee- en varkenshouders voor wat betreft de aanschaf van dierrechten. Eiseressen zijn niet-ontvankelijk in hun vordering omdat de pluimvee- en varkenshouders op grond van de Meststoffenwet een nieuwe ontheffing kunnen aanvragen. Tegen een eventuele afwijzing staat bezwaar open en vervolgens beroep bij de bestuursrechter. De

2018-03-07T08:47:33+01:00 5 maart 2018|Nieuwsflits|

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid gevestigd in 1964, akte van toedeling in 2008. De vraag is of de oude erfdienstbaarheid is blijven bestaan (inclusief onderhoudsverplichting) of dat een nieuwe erfdienstbaarheid is gevestigd, zonder zo’n verplichting. De rechtbank oordeelt dat de in 1964 gevestigde erfdienstbaarheid met het overschrijven van de akte van toedeling teniet is gegaan. Bij de toedeling zijn

2018-03-07T08:46:45+01:00 5 maart 2018|Nieuwsflits|