Dierenwelzijn

Last onder dwangsom Wet dieren. Het College overweegt wat betreft het herstel op de locatie van appellante dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de in de last opgelegde maatregelen geenszins op het bedrijf van appellante konden worden uitgevoerd. Het College ziet niet in dat het uitvoeren van de maatregelen ten aanzien van het bekappen

2018-03-07T08:48:23+01:00 27 februari 2018|Nieuwsflits|

Bedrijfsmatig

De pachtkamer ziet zich gesteld voor de volgende situatie. Eisers  hebben een volledige baan in dienstbetrekking, zodat zij kennelijk niet afhankelijk zullen zijn van de opbrengsten van ook agrarische activiteiten. Het feitelijke gebruik van het door eisers aan gedaagde verkochte perceel is vervolgens beperkt tot enerzijds een bescheiden perceel gedeelte, waarop een inmiddels verouderde aspergeaanplant

2018-03-07T08:50:09+01:00 27 februari 2018|Nieuwsflits|

Fraude

Er is gebleken dat eind vorige week ook bedrijven en dieren zijn geblokkeerd waarbij naderhand bleek dat er van onregelmatigheden geen sprake is. Het gaat om bedrijven met geïmporteerde melkkoeien en om meerlingkalveren geboren na 1 januari 2018. Van de geïmporteerde melkkoeien waren alleen melkproductiegegevens aanwezig en geen gegevens of de koe had gekalfd. Een

2018-03-07T08:56:36+01:00 20 februari 2018|Nieuwsflits|

Varkensbesluit

Huisvesting van varkens i.s.m. art. 5.2 Varkensbesluit (oud). Uitleg van het begrip "de oppervlakte van het dichte deel" van de voor gelten of zeugen zonder biggen beschikbare vloer a.b.i. deze bepaling. Blijkens de nota van toelichting strekt art. 5.2 Varkensbesluit (oud) ertoe te garanderen dat een gelt of zeug over voldoende ligruimte op een dichte

2018-03-07T08:57:28+01:00 20 februari 2018|Nieuwsflits|

Fraude

Op basis van uitkomsten van onderzoek zijn ruim 2.100 bedrijven geheel geblokkeerd vanwege het ontbreken van een geboortemelding in relatie tot een melkgevende/afgekalfde vaars en daarbovenop worden dieren individueel geblokkeerd vanwege het niet (volledig) voldoen aan de I&R-voorschriften. Blokkade van het bedrijf betekent dat van het bedrijf geen dieren meer kunnen worden afgevoerd en geen

2018-02-13T10:32:10+01:00 13 februari 2018|Nieuwsflits|

Percelen GLB

Het aantal betalingsrechten wordt bepaald op basis van het aantal subsidiabele hectaren landbouwgrond dat een landbouwer op 15 mei 2015 in gebruik heeft en als zodanig in de verzamelaanvraag van de Gecombineerde opgave 2015 heeft opgegeven. Aangezien niet in geschil is dat appellant de oppervlakte van 6,96 ha van de acht percelen op 15 mei

2018-02-13T10:31:14+01:00 13 februari 2018|Nieuwsflits|

Rundvee

Wet dieren; last onder bestuursdwang en kostenbesluit naar aanleiding van feitelijke toepassing van bestuursdwang waarbij de dieren zijn meegevoerd en opgeslagen. De rapporten van de toezichthouders rechtvaardigen de last onder bestuursdwang Uit de opgelegde last onder bestuursdwang moet een overtreder kunnen opmaken met welke gevolgen hij financieel of anderszins rekening moet houden indien hij niet

2018-02-06T09:52:38+01:00 6 februari 2018|Nieuwsflits|

Pacht – onteigening

Is plaats voor vergoeding van 'de werkelijke waarde' van het persoonlijke recht van de onteigende pachter indien het plaatselijk gebruik bestaat dat bij overgang van dat recht daarvoor door de opvolgende pachter aan de afgaande pachter een vergoeding wordt betaald? Na de peildatum door partijen overeengekomen schadebeperkende maatregel. Parket HR 12-01-2018, ECLI:NL:PHR:2018:43

2018-02-06T09:52:03+01:00 6 februari 2018|Nieuwsflits|