Staldering

Motiveringsgebrek. Stalderingsregeling Verordening ruimte Noord-Brabant. Verweerder heeft in het bestreden besluit uitdrukkelijk overwogen dat de beschikking eerste fase wordt geweigerd wegens strijd met de VrNB en dat de overige weigeringsgronden buiten beschouwing kunnen blijven. Ter zitting heeft verweerder aangegeven dat hij zich het recht voorbehoudt om de beschikking eerste fase ook op andere gronden te

2018-01-30T14:36:16+01:00 30 januari 2018|Nieuwsflits|

Betalingsrechten

Het niet kunnen claimen van de bij de totstandkoming van de pachtovereenkomst vermelde betalingsrechten vormt een gebrek aan de pachtovereenkomst en leidt tot aanpassing van de overeengekomen pachtprijs. Tussenuitspraak. Rechtbank Den Haag 16-01-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:499

2018-01-30T14:35:19+01:00 30 januari 2018|Nieuwsflits|

Boete Meststoffenwet

Het beroep is gegrond, het bestreden besluit wordt vernietigd en het primaire besluit herroepen. Verweerder heeft eiser ten onrechte een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet (Msw). Niet is komen vast te staan dat eiser een landbouwbedrijf heeft. De Msw is daarom niet van toepassing. Rechtbank Limburg 29-12-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12770

2018-01-22T12:26:26+01:00 22 januari 2018|Nieuwsflits|

Geurhinder

Civiele procedure omwonenden tegen een varkenshouderij. De varkenshouder wordt veroordeeld tot maatregelen die bewerkstelligen dat de maximale geurbelasting op gevoelige objecten wordt gehaald, ondanks dat de varkenshouder beschikte over een geldige milieuvergunning en zich daar aan ook hield. Rechtbank Gelderland 20-12-2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6442 De rechtbank stelt voorop dat er meerdere methoden denkbaar zijn om de aanvaardbaarheid

2018-01-15T15:47:20+01:00 15 januari 2018|Nieuwsflits|

Bouwvergunning

Intrekking omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning en het bouwen van een hooiberg. Verweerder was, vanwege het gedurende meer dan 26 weken niet verrichten van handelingen met gebruikmaking van de vergunning, bevoegd om de omgevingsvergunning in te trekken. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij op korte termijn alsnog gebruik zal maken van de

2018-01-15T15:46:18+01:00 15 januari 2018|Nieuwsflits|

Hoevepacht

Kwalificatie hoevepacht; artikel 7:313 BW. Pachter stelt dat hij bij aanvang niet alleen tuinbouwgrond maar ook een schuur in gebruik heeft gekregen waardoor sprak zou zijn van hoevepacht. Het Hof oordeelt dat het aankomt op uitleg. Pachter heeft niet (voldoende) gesteld dat in de pachtvergoeding tevens een vergoeding begrepen zat voor het gebruik van de

2018-01-08T11:31:37+01:00 8 januari 2018|Nieuwsflits|