Rechtstreekse betalingen

De Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB is gewijzigd als gevolg van een wijziging van Verordening (EU) nr. 639/2014. De verbeteringen hebben tot doel de effectiviteit van de vergroening te vergroten. Artikel 2.17 wordt hiertoe op onderdelen gewijzigd en ziet onder meer op het samenvoegen van een aantal landschapselementen, als invulling van het ecologisch aandachtsgebied tot één

2017-12-21T14:55:50+01:00 21 december 2017|Nieuwsflits|

Onteigening

Schadeloosstelling. Melkveebedrijf. Begroting van de schade op basis van voortzetting van de bedrijfsvoering conform Convenant Weidegang bij verkleining van het beweidbare oppervlak. Beperking veestapel onteigeningsgevolg en niet gevolg van invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Berekening winstderving per gemiste melkkoe. Gelet op de ten pleidooie aangedragen bedragen houdt de rechtbank het voor [gedaagde] meest gunstige

2017-12-21T11:05:41+01:00 21 december 2017|Nieuwsflits|

Plattelandswoning

Bij besluit van 24 maart 2015 heeft het college met toepassing van artikel 4.6.6 van de planregels omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van de voormalige bedrijfswoning voor bewoning door derden. Aan dit besluit heeft het primair ten grondslag gelegd dat de planologische aanvaardbaarheid moet worden verondersteld nu het bestemmingsplan onherroepelijk is en in het kader

2017-12-21T11:02:37+01:00 21 december 2017|Nieuwsflits|