Bedankt voor uw bevestiging. U zult nu op de hoogte gehouden worden van al onze nieuwsberichten via onze Nieuwsflits.

Vossen

19 september 2023|

Bij besluit van 27 december 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de Faunabeheereenheid ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verleend voor het doden van vossen. De Faunabeheereenheid heeft verzocht om de vos onder meer in de nacht met een geweer inclusief hulpmiddelen te bestrijden, in het bijzonder ter bescherming van broedende weidevogels. Dat verzoek wordt door de Afdeling niet alleen aangemerkt als een verzoek om afwijkend gebruik van het geweer, maar ook als een verzoek

Stikstof

12 september 2023|

Op 5 september jl. is het rapport ‘Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000’ door de Tweede Kamer gepubliceerd, Kamerstukken II 2022/23, 33576, nr. 354. In dit rapport wordt een update gegeven van de kritische depositiewaarden uit 2012 voor stikstof voor de Natura 2000-habitattypen en de (stikstofgevoelige) overige leefgebieden van soorten die in Natura 2000-gebieden worden beschermd. Van de 84 habitat(sub)typen en varianten zijn er 67 gevoelig voor stikstofdepositie (KDW < 34 kg

KDW

5 september 2023|

Op 31 augustus jl. verscheen de ‘Kamerbrief nieuwe kritische depositiewaarden en actualisatie depositiecijfers’ (kenmerk: DGLGS / 34545059).