Bedankt voor uw bevestiging. U zult nu op de hoogte gehouden worden van al onze nieuwsberichten via onze Nieuwsflits.

Gebruiksbeperkingen

6 juli 2021|

Bij besluit van 10 juli 2019 hebben provinciale staten van Overijssel het inpassingsplan "Landgoederen Oldenzaal" vastgesteld. Het plangebied van dit inpassingsplan ligt verspreid in het buitengebied van de gemeente Losser, tegen de oostgrens van de gemeente Oldenzaal. Het ligt tussen de kernen Oldenzaal en De Lutte en wordt doorkruist door de snelweg A1. Het inpassingsplan bevat instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied "Landgoederen Oldenzaal". Het gaat onder meer om vernattingsmaatregelen en beperkingen

Lelieteelt

28 juni 2021|

Lelieteelt in nabijheid Natura 2000 gebied Holtingerveld aan te merken als project dat onder de werking van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming valt. Geen sprake van voortzetting van bestaand project. Beoordeeld moet worden of dit project significante gevolgen kan hebben voor het Holtingerveld. Verweerder heeft in dit geval onvoldoende onderzoek verricht of een passende beoordeling noodzakelijk is. Geen onderzoek naar cumulatieve effecten ten aanzien van grondwaterstand en evenmin objectieve gegevens over (gebruik van) bestrijdingsmiddelen verzameld op grond waarvan kan

Medepachter

21 juni 2021|

Vordering van de pachter om zijn zoon als medepachter aan te merken. Het hof oordeelt dat de

Pachtprijzen

7 juni 2021|

De pachtnormen 2021 zijn gepubliceerd. De berekende pachtnormen van 2021 van los bouw- en grasland zijn in