Bedankt voor uw bevestiging. U zult nu op de hoogte gehouden worden van al onze nieuwsberichten via onze Nieuwsflits.

Pachtontbinding

11 januari 2021|

Verpachter wil de pachtovereenkomsten laten ontbinden omdat de pachter de verschuldigde pacht niet betaalt, de exploitatie aan anderen overlaat, geen landbouwbedrijf meer heeft en de directeur van verpachter heeft bedreigd. De pachter betwist dat. Verpachter mag bewijzen dat pachter tekortschiet omdat hij geen agrarische onderneming meer drijft met het gepachte en/of het gepachte niet als goed pachter gebruikt door het aan derden in gebruik te verstrekken of onder te verpachten en van de omvang van het mondeling en schriftelijk verpachte.

Pacht en fosfaatrechten

4 januari 2021|

Aanspraak van verpachter op aan pachter toegekende fosfaatrechten. Pachtbeëindiging tussen peildatum fosfaatrechten en toekenning fosfaatrechten. Relatie tussen melkquotum en fosfaatrechten. Pachter heeft een aantal bijzondere omstandigheden aangevoerd die volgens hem maken dat in zijn geval er geen verplichting tot overdracht van de fosfaatrechten bestaat. [gedaagde sub 1] c.s. wijst daartoe in het bijzonder op de door hem bij de aanvang van de pacht gedane investeringen in de aanschaf van melkquotum van de afgaande pachter en van [eiser] , waardoor de

Natuurschoonwet

28 december 2020|

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit opgesteld over het beleid over de fiscale faciliteiten in de

Omgevingswet

28 december 2020|

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is opgenomen in Stb. 2020, 532. In Afdeling 10.1 van deze regeling zijn