Bedankt voor uw bevestiging. U zult nu op de hoogte gehouden worden van al onze nieuwsberichten via onze Nieuwsflits.

Beëindigingsregelingen

17 mei 2022|

Er zijn twee regelingen ter consultatie voorgelegd: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). De LBV is een generieke regeling om stikstofdepositie te verminderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders (onder meer) voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. Naast een generieke regeling, is volgens de toelichting maatwerk nodig, gericht op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De

Derogatie

10 mei 2022|

In een brief van de minister over de stand van zaken met betrekking tot de derogatie gaat deze allereerst in op de consequenties van het verlies daarvan. Die zijn groot. De mestverwerkingscapaciteit en exportmogelijkheden zullen op korte termijn onvoldoende zijn om het gehele mestoverschot te kunnen plaatsen bij verlies van de derogatie. De druk op de mestmarkt zal zo fors toenemen dat de gevolgen daarvan zeer grote impact kunnen hebben op de gehele landbouw in Nederland. Tegelijkertijd zal de milieukwaliteit

Vogelgriep

3 mei 2022|

De situatie blijft zorgelijk. In veel landen in Europa zijn vogelgriepbesmettingen vastgesteld, bij pluimveelocaties en bij wilde

Fosfaatrechten

26 april 2022|

Aanspraak fosfaatrechten verpachter. Toepassing arrest 26 maart 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:2544). Tussen partijen bestond een hoevepachtovereenkomst. Bij het einde