ALGEMENE VOORWAARDEN INSTITUUT VOOR AGRARISCH RECHT

Versie d.d. 1 april 2022

1.    Begrippen

1.1     Overeenkomst: elke overeenkomst tussen het IAR en Contractspartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.2     Het IAR: Instituut voor Agrarisch Recht v.o.f.
1.3     Contractspartij: de partij waarmee het IAR een Overeenkomst sluit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, onverschillig of dit een
natuurlijk persoon is, een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, een samenwerkingsverband van natuurlijke en/of
rechtspersonen, een vennootschap onder firma, een maatschap of enig ander.
1.4     Opdrachtgever: Contractspartij die met het IAR een Overeenkomst betreffende onderzoek en/of advies is aangegaan.
1.5     Partijen: het IAR en Contractspartij gezamenlijk.
1.6     Website: www.iar.nl, middellijk of onmiddellijk geraadpleegd.
1.7     Aanbod: elke aanbieding zoals het IAR die in zijn (openbare) aanprijzingen aan Contracts-partij aanbiedt.
1.8     Internetdienst: een door het IAR geëxploiteerde dienst bestaande uit het aanbieden van online cursussen, webinars en andere video-content, welke wordt
geleverd gedurende de in de Overeenkomst overeengekomen termijn.
1.9     Content: online werken, niet geleverd op een materiële drager van informatie, door het IAR ter beschikking gesteld, waarvan de intellectuele
eigendomsrechten berusten bij het IAR.
1.10   Gebruiker: de natuurlijke persoon ten behoeve van wie Contractspartij toegang tot Content heeft verzocht, zoals blijkt uit de gesloten Overeenkomst.
Indien een Overeenkomst is aangegaan teneinde meerdere natuurlijke personen toegang te verlenen tot Content, is ieder van hen afzonderlijk Gebruiker in
de zin van deze algemene voorwaarden.
1.11    Persoonsgegevens: alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van
een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor
de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische of culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder
1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.     Algemeen

2.1      Het IAR stelt zich ten doel het verrichten van activiteiten op het gebied van het agrarisch recht in de ruimste zin van het woord.
2.2      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die het IAR in opdracht verricht, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.3      Iedere aansprakelijkheid van het IAR is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

3.     Onderzoek en advies

Opdracht
3.1      Het IAR stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de doelstellingen van Opdrachtgever met de opdracht.
3.2      Onderzoeksvoorstellen van het IAR zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
3.3      Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
3.4      Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door het IAR. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
Offertes
3.5      Alle onderzoeksvoorstellen van het IAR zijn vrijblijvend. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra het IAR de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd nadat Opdrachtgever heeft ingestemd met het voorstel.
Levertermijn
3.6      De levertermijn wordt door het IAR bij benadering vastgesteld en geldt niet als fatale levertermijn.
3.7      Overschrijding van de door het IAR bij benadering vastgesteld levertermijn geeft Opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.
Publicatie
3.8      Het IAR onthoudt zich van publicaties van het onderwerp van het onderzoek gedurende de looptijd van het onderzoeken drie maanden na oplevering van het einderapport.
3.9      Na afloop van deze termijn zijn onderzoekers vrij over de resultaten van het onderzoek te publiceren. Deze termijn kan door Opdrachtgever worden verlengd indien daarvoor redelijk gronden zijn.
Betaling
3.10    Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
3.11    In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, is het IAR gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00 (excl. BTW) maar nooit meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.
Aansprakelijkheid
3.12    Het IAR zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Het IAR is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden in rapportages tenzij deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop vertrouwd mag worden.
3.13    Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

4.     Cursussen (Fysiek)

Inschrijving en aanmelding
4.1      De overeenkomst komt tot stand door aanmelding voor een cursus bij het IAR en aanvaarding hiervan door het IAR.
4.2      Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus door het IAR worden geannuleerd.
4.3      Bij verhindering kan een plaatsvervanger aan de cursus deelnemen.
Annulering
4.4      De aanmelding van een ééndaagse cursus kan ongedaan gemaakt worden. Bij afmelding tot drie weken voor aanvang van de cursus zijn € 50,00 (excl. BTW) administratiekosten verschuldigd. In alle overige gevallen is het volledige cursusgeld verschuldigd.
4.5      De aanmelding van een meerdaagse cursus kan ongedaan worden gemaakt waarbij geldt dat bij:
–    annulering tot twee maanden vóór aanvang worden uitsluitend € 50,00 (excl. BTW) administratiekosten in rekening  gebracht;
–    annulering binnen twee maanden tot één maand vóór aanvang van de cursus wordt de helft van de cursusprijs in rekening gebracht;
–    annulering binnen één maand vóór aanvang van de cursus wordt de volledige cursusprijs in rekening gebracht.
Prijs
4.6      Levering van de cursus geschiedt tegen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst gehanteerde prijzen.
4.7      Alle prijzen zijn exclusief BTW, de prijs dient inclusief BTW te worden voldaan.
Betaling
4.8      Contractspartij is verplicht van of in naam van het IAR ontvangen facturen binnen 21 dagen te voldoen. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
4.9      In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, is het IAR gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00 (excl. BTW) maar nooit meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.
Permanente opleiding
4.10    Indien een cursus is geaccrediteerd voor PE-punten (Permanente Educatie punten) wordt dit aangegeven.
4.11    Het aantal PE-punten per cursus staat bij het programma vermeld.
4.12    De deelnemer dient de gehele cursus aanwezig te zijn.
4.13    Bij aanvang van goedgekeurde cursussen zal bij elk onderdeel een presentielijst worden aangeboden. Aan de hand van deze presentielijsten zal een certificaat van deelname worden toegestuurd.
4.14    Het IAR zal, indien van toepassing, aan de cursus verbonden studie- of PE-punten aan de betreffende (beroeps)organisatie doorgeven. Hiertoe dient de deelnemer te vermelden of en ten behoeve van welke (beroeps)organisatie de opgave gedaan dient te worden.
Wijzigingen
4.15    Het IAR kan wijzigingen aanbrengen in het programma van een cursus.
4.16    Aangekondigde docenten kunnen worden vervangen.

5.    Webinars en andere videocontent

Inschrijving en aanmelding
5.1      Overeenkomsten met het IAR komen tot stand door het plaatsen van een bestelling via elektronische weg bij het IAR en de aanvaarding hiervan door het IAR.
5.2      Aanvaarding vindt plaats door toezending van de inloggegevens of verlening van elektronische toegang op andere wijze aan Contractspartij.
Annulering
5.3      Bij onvoldoende aanmeldingen kan de uitvoering van de overeenkomst door het IAR worden geannuleerd.
Toegang
5.4      De wijze waarop Gebruiker toegang verkrijgt tot Content zal door het IAR aan Gebruiker worden medegedeeld per e-mail. Contractspartij zal hiertoe het e-mailadres van Gebruiker aan het IAR ter beschikking stellen.
5.5      De toegang tot Content is tijdelijk. Toegang tot Content vindt plaats gedurende de duur die in het aanbod van Content is vermeld.
5.6      Het recht op toegang tot Content is hoogst persoonlijk en voorbehouden aan Gebruiker. Het recht is niet-overdraagbaar. De inloggegevens voor Content geven slechts Gebruiker recht op uitvoering van de Overeenkomst. Het is niet toegestaan de inloggegevens te delen met derden of derden gebruik te laten maken van de inloggegevens.
5.7      Het is Contractspartij toegestaan vóór het tijdstip van eerste mogelijkheid Content in te zien, Gebruiker te vervangen door een andere Gebruiker. Een verzoek hiertoe dient te geschieden via info@iar.nl het IAR zal hieraan meewerken tenzij dit in alle redelijkheid niet kan worden verwacht van het IAR.
Permanente opleiding
5.8      Indien Content is geaccrediteerd voor PE-punten (Permanente Educatie punten) wordt dit aangegeven.
5.9      Het aantal PE-punten per Content staat bij het programma vermeld.
5.10    Gebruiker dient de gehele Content te volgen.
5.11    Het IAR zal, indien van toepassing, aan Content verbonden studie- of PE-punten aan de betreffende (beroeps)organisatie doorgeven. Hiertoe dient Gebruiker te vermelden of en ten behoeve van welke (beroeps)organisatie de opgave gedaan dient te worden. Gebruiker wordt slechts eenmaal het in de Overeenkomst genoemde aantal studiepunten toegekend, ongeacht de duur van de toegang van de losse cursus, cursusreeks of opleiding.
Prijs
5.12    Levering van Content geschiedt tegen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst gehanteerde prijzen.
5.13    Alle prijzen zijn exclusief BTW, de prijs dient inclusief BTW te worden voldaan.
Betaling
5.14    Contractspartij is verplicht van of in naam van het IAR ontvangen facturen binnen veertien dagen te voldoen. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.
5.15    In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, is het IAR gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00 (excl. BTW) maar nooit meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.
Beschikbaarheid internetdienst
5.16    Het IAR zal zich inspannen de beschikbaarheid van de Internetdienst zo groot mogelijk te doen zijn en eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Onderhoud zal zoveel mogelijk buiten reguliere werktijden worden verricht.
5.17    Een storing aan de Internetdienst kan niet leiden tot schadevergoeding door het IAR aan Contractspartij. het IAR is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in het netwerk van derden door middel waarvan toegang tot de Internetdienst wordt verkregen.
Kwaliteit en Aansprakelijkheid
5.18    Aan de kwaliteit en inhoud van de Internetdienst wordt de uiterste zorg besteed. Het IAR noch haar toeleveranciers kunnen echter instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die beschikbaar wordt gesteld via de Internetdienst. Het IAR en anderen die betrokken zijn bij de inhoud van Content kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuistheid of onvolledigheid van Content. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van een dergelijke onjuistheid of onvolledigheid.
5.19    De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot de Internetdienst geeft Contractspartij nimmer het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting jegens het IAR.
5.20    De totale aansprakelijkheid van het IAR wegens een toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van de Internetdienst is in enig jaar beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor Content bedongen prijs voor het betreffende jaar (exclusief BTW).
5.21    Voor inhoud die door derden aan het IAR wordt aangeleverd en wordt gepresenteerd via de Internetdienst, is het IAR niet verantwoordelijk.
5.22    Noch Contractspartij, noch derden, kunnen voorts enig recht of enige aanspraak ontlenen aan de in de Internetdienst gepresenteerde informatie.

6.     Nieuwsbrief Agrarisch Recht

Abonnement
6.1          Een abonnement komt tot stand door het plaatsen van een bestelling via elektronische weg bij het IAR en de aanvaarding hiervan door het IAR.
6.2          Een abonnement kan uitsluitend voor een jaar worden afgesloten.
6.3          De Contractspartij ontvangt 52 nieuwsbrieven per abonnementsjaar.
Opzegging
6.4          Het abonnement dient uiterlijk tot een maand voor het einde van het verlopen van het abonnement schriftelijk te worden opgezegd.
6.5          Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. De Contractspartij ontvangt twee maanden voor het einde van het verlopen van het abonnement een melding.
Prijs
6.6          Het jaarabonnement wordt afgesloten tegen de op het moment van het sluiten van het abonnement geldende prijs.
6.7          Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Een gewijzigde prijs geldt met ingang van het moment dat het abonnement wordt verlengd.
6.8          De prijs is exclusief BTW, de prijs dient inclusief BTW te worden voldaan.
Betaling
6.9          De Contractspartij geeft toestemming voor een automatische incasso. Deze machtiging zal uitsluitend gebruikt worden om het abonnementsgeld te incasseren. Wijzigingen met betrekking tot het bankrekeningnummer dienen door de Contractspartij kenbaar gemaakt te worden aan het IAR via info@iar.nl
Kwaliteit en Aansprakelijkheid
6.10       Aan de kwaliteit en inhoud van de nieuwsbrief wordt de uiterste zorg besteed. Het IAR en anderen die betrokken zijn bij de inhoud van de nieuwsbrief kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van onjuistheid of onvolledigheid van de nieuwsbrief. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van een dergelijke onjuistheid of onvolledigheid.
6.11       De totale aansprakelijkheid van het IAR wegens een toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van de nieuwsbrief is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de abonnementsprijs voor het betreffende abonnementsjaar (exclusief BTW).

7.     Intellectueel eigendom

7.1.     Het IAR behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.
7.2.     Contractspartij heeft het recht de door het IAR aan Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals cursusmateriaal, adviezen) en/of aan Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door het IAR ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, te gebruiken voor eigen gebruik, mits Contractspartij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen. De door het IAR verstrekte goederen, producten, documentatie en/of gegevensdragers mogen niet door Contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IAR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of in gebruik worden gegeven.
7.3.     Het is Contractspartij niet toegestaan enige in of op de door het IAR aan Contractspartij geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan Contractspartij uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door het IAR ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van het IAR of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
7.4.     Het IAR is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7.5.     Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal Contractspartij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor elke overtreding verschuldigd zijn aan het IAR, onverminderd het recht van het IAR op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.
7.6.     Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

8.     Persoonsgegevens

8.1      De persoonsgegevens van Contractspartij die hij/zij vermeldt bij de totstandkoming van de overeenkomst worden verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie zal het IAR de overeenkomst uitvoeren en de administratie bijhouden. In het belang van de registratie van opleidingspunten voor nascholing, permanente educatie en opleiding bij de daarvoor bevoegde organen zal het IAR de daarvoor noodzakelijk gegevens aan die organen ter beschikking kunnen stellen zonder toestemming van Contractspartij. Voorts zal het IAR Contractspartij regelmatig voorzien van actuele informatie en mogelijke aanbiedingen van het IAR. Indien Contractspartij hier geen prijs opstelt kan hij dit kenbaar maken middels een schriftelijke mededeling aan het IAR via info@iar.nl.
8.2      Meer informatie over de wijze waarop het IAR Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van het IAR.

9.     Slotbepaling

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de Rechtbank te Arnhem is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Download de algemene voorwaarden IAR