Algemene voorwaarden 2017-06-23T16:18:53+02:00

ALGEMENE VOORWAARDEN INSTITUUT VOOR AGRARISCH RECHT

1. Algemeen

 1. Het Instituut voor Agrarisch Recht VOF (IAR) stelt zich ten doel het verrichten van activiteiten op het gebied van het agrarisch recht in de ruimste zin van het woord.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die het IAR in opdracht verricht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van het IAR is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

2. Onderzoek en advies

 • Opdracht
  1. Het IAR stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de doelstellingen van opdrachtgever met de opdracht.
  2. Onderzoeksvoorstellen van het IAR zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt.
   Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
  3. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door het IAR. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 • Offertes
  1. Alle onderzoeksvoorstellen van het IAR zijn vrijblijvend. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen, zodra het IAR de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd nadat opdrachtgever heeft ingestemd met het voorstel.
 • Levertermijn
  1. De levertermijn wordt door het IAR bij benadering vastgesteld en geldt niet als fatale levertermijn.
  2. Overschrijding van de door het IAR bij benadering vastgesteld levertermijn geeft opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.
 • Publicatie
  1. Het IAR onthoudt zich van publicaties van het onderwerp van het onderzoek gedurende de looptijd van het onderzoeken drie maanden na oplevering van het einderapport.
  2. Na afloop van deze termijn zijn onderzoekers vrij over de resultaten van het onderzoek te publiceren. Deze termijn kan door de opdrachtgever worden verlengd indien daarvoor redelijk gronden zijn.
 • Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 • Aansprakelijkheid
  1. Het IAR zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Het IAR is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden in rapportages tenzij deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop vertrouwd mag worden.
  2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

3. Cursussen

 • Inschrijving en aanmelding
  1. Aanmelding voor een cursus geschiedt telefonisch, per fax, brief of e-mail en is bindend.
  2. Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus door het IAR worden geannuleerd.
  3. Bij verhindering kan een plaatsvervanger aan de cursus deelnemen.
 • Annulering
  1. De aanmelding kan ongedaan gemaakt worden. Bij afmelding tot twee weken voor aanvang van de cursus zijn € 25,00 (excl. BTW) administratiekosten verschuldigd. In alle overige gevallen is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Permanente opleiding
  1. Indien een cursus is geaccrediteerd voor PE-punten (Permanente Educatie Punten) wordt dit aangegeven.
  2. Het aantal PE-punten per cursus staat bij het programma vermeld.
  3. De deelnemer dient de gehele cursus aanwezig te zijn.
  4. Bij aanvang van goedgekeurde cursussen zal bij elk onderdeel een presentielijst worden aangeboden. Aan de hand van deze presentielijsten zal aan het eind van de cursus een certificaat van deelname worden uitgereikt.
 • Wijzigingen
  1. Het IAR kan wijzigingen aanbrengen in het programma van een cursus.
  2. Aangekondigde docenten kunnen worden vervangen.